Ghid la angajare: tot ce trebuie să știi despre contractul individual de muncă
05-09-2023 20362

Ghid la angajare: tot ce trebuie să știi despre contractul individual de muncă

Dacă ai aplicat la joburi, ai mers la interviuri de angajare, ai primit oferte de lucru și ești la etapa semnării contractului individual de muncă, atunci felicitări pentru drumul parcurs. Ești tot mai aproape să fii angajat/ă cu acte-n regulă în compania, la care visezi și asta este o mare realizare. Ca să fii pregătit/ă pentru ce urmează, îți explicăm ce este un contract individual de muncă și la ce trebuie să atragi atenția când îl semnezi.

Ce este un contract individual de muncă?

Conform articolului 45 din Codul Muncii, contractul individual de muncă este înţelegerea dintre salariat şi angajator, prin care salariatul se obligă să presteze o muncă și să respecte regulamentul intern al unităţii, iar angajatorul se obligă să-i asigure condiţii de muncă în conformitate cu dreptul muncii şi să-i achite la timp şi integral salariul. Părțile semnatare ale contractului sunt: angajatorul și viitorul angajat, care a împlinit vârsta de 16 ani. 

Ce trebuie să știi înainte de semnarea unui contract de muncă? 

Înainte de semnarea contractului, angajatorul este obligat să-i comunice angajatului informații detaliate despre postul de muncă, condiții și perioadele de preaviz ce urmează a fi respectate de angajator şi salariat în cazul încetării activităţii. De asemenea, angajatorul trebuie să prezinte angajatului regulamentul intern al unităţii, cerinţele de securitate şi sănătate în muncă, cât și contractul colectiv de muncă.

Dacă ți se va stabili o perioadă de probă la angajare (maxim 6 luni), aceasta trebuie să fie indicată în contractul individual de muncă. 

Dacă vei lucra în afara țării, angajatorul trebuie să te informeze despre durata lucrului în străinătate; moneda în care vei fi plătit/ă; compensațiile, care-ți vor fi achitate și condițiile de cazare. 

Ce conţine contractul individual de muncă?

 1. numele şi prenumele salariatului;
 2. datele de identificare ale angajatorului;
 3. durata contractului;
 4. data de la care contractul urmează să intre în vigoare;
 5. specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
 6. atribuţiile funcţiei;
 7. riscurile specifice funcţiei;
 8. drepturile şi obligaţiile salariatului; (precum, dreptul la salariu achitat la timp, la odihnă, la informare deplină, la un loc de muncă sigur și altele, cât și obligații: să-şi îndeplinească conştiincios munca, să respecte regulamentul intern, să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor salariaţi, etc.);
 9. drepturile şi obligaţiile angajatorului (dreptul de a cere salariaților să-și îndeplinească obligațiile, să tragă salariații la răspundere disciplinară, să stimuleze angajații pentru muncă eficientă, dar și obligați: să respecte legile, să asigure condiții de muncă corespunzătoare și egale pentru femei și bărbați, etc.);
 10. condiţiile de remunerare a muncii - salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, premiile şi ajutoarele materiale (dacă se acordă), periodicitatea și modul de achitare a salariilor;
 11. compensaţiile şi alocaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase;
 12. locul de muncă. Dacă locul de muncă nu este fix, se menţionează că salariatul poate să lucreze remote și din diferite locuri, nu neapărat de la birou;
 13. regimul de muncă şi de odihnă, inclusiv durata zilei şi a săptămânii de muncă;
 14. perioada de probă, după caz;
 15. durata concediului de odihnă anual şi condiţiile de acordare a acestuia;
 16. condiţiile de asigurare socială și medicală.

Descarcă Modelul de Contract Individual de Muncă

Ce sunt clauzele specifice?

Pe lângă clauzele obligatorii, care trebuie să se regăsească în fiecare contract individual de muncă, sunt și o serie de clauze specifice.
De exemplu:
a) clauza de mobilitate, care se referă la faptul că angajatul poate să-și desfășoare activitatea în alt loc, la solicitarea angajatorului. 

b) clauza de confidenţialitate - pe durata contractului individual de muncă şi timp de cel mult 2 ani după încetarea acestuia, părțile nu au dreptul să divulge date sau informaţii, la care au avut acces. Încălcarea acestei prevederi poate duce la achitarea prejudiciului provocat de către partea vinovată. 

c) clauze cu privire la compensarea cheltuielilor de transport, a serviciilor comunale sau acordarea spaţiului locativ;

d) clauza de neconcurență prin care salariatul nu are voie să presteze același serviciu unei companii concurente, după ce se încheie contractul individual de muncă. Durata clauzei poate fi de cel mult un an, iar angajatorul este obligat să-i achite salariatului o compensație de cel puțin 50% din salariul lunar mediu al acestuia. Această clauză este valabilă doar în cadrul ariei geografice, unde este amplasată compania;

e) clauza privind perioada de probă și durata acesteia. În absența acesteia, se consideră că salariatul a fost angajat fără perioadă de probă;

f) alte clauze care nu contravin legislaţiei în vigoare.

Care este durata contractului individual de muncă?

De obicei, un contract de muncă are durată nedeterminată, fiind actualizat după caz. Totuși, este și opțiunea de încheiere a unui contract cu durată determinată, de cel mult 5 ani. Temeiul legal al încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată se indică în contract.Dacă în contractul individual de muncă nu este stipulată durata acestuia, contractul se consideră încheiat pe o durată nedeterminată. Se interzice încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată în scopul eschivării de la acordarea drepturilor şi garanţiilor prevăzute pentru salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată. Contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată în lipsa unor temeiuri legale, constatată de Inspectoratul de Stat al Muncii, se consideră încheiat pe durată nedeterminată.

Contractul individual de muncă poate fi încheiat pe durată determinată în următoarele cazuri:

a) pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului al cărui contract individual de muncă este suspendat (cu excepţia cazurilor de aflare a acestuia în grevă), sau pentru perioada în care el se află în unul din concediile prevăzute la art.112, 120, 123, 124, 126, 178, 299 şi 300 ori pentru perioada în care el absentează din alte motive;

b) pentru perioada îndeplinirii unor lucrări temporare cu o durată de pînă la 2 luni;

b1) pentru perioada îndeplinirii unor lucrări sezoniere care, în virtutea condiţiilor climaterice, se pot desfăşura numai într-o perioadă anumită a anului;

c) cu persoanele detaşate la lucru peste hotarele Republicii Moldova;

c1) cu cetățenii străini care se angajează în cîmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția străinilor cu drept de  ședere permanentă sau provizorie pentru reîntregirea familiei;

d) pentru perioada stagierii şi instruirii profesionale a salariatului la o altă unitate;

e) cu persoane care îşi fac studiile la instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi;

f) cu persoanele pensionate, conform legislaţiei în vigoare, pentru limită de vîrstă ori vechime în muncă (sau care au obţinut dreptul la pensie pentru limită de vîrstă ori vechime în muncă) şi nu sînt încadrate în cîmpul muncii - pe o perioadă de pînă la 2 ani, care, la expirare, poate fi prelungită de părţi în condiţiile art.54 alin.(2) şi ale art.68 alin.(1) şi alin.(2) lit.a);

g) cu colaboratorii ştiinţifici din instituţiile de cercetare-dezvoltare, cu cadrele didactice şi rectorii instituţiilor de învăţămînt superior, precum şi cu conducătorii instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, secundar general, special complementar, artistic, sportiv, secundar profesional, mediu de specialitate, în baza rezultatelor concursului desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare;

h) la alegerea, pe o perioadă determinată a salariaţilor, în funcţii elective în autorităţile publice centrale şi locale, precum şi în organele sindicale, patronale, ale altor organizaţii necomerciale şi ale societăţilor comerciale;

i) cu conducătorii unităţilor, adjuncţii lor şi contabilii-şefi ai unităţilor;

j) - abrogată;

k) pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări;

k1) pentru perioada implementării unui proiect investiţional sau a unui program de asistenţă tehnică şi financiară;

k2) pentru efectuarea unor lucrări legate de majorarea volumului de producţie sau de servicii prestate, al căror caracter temporar (pînă la un an) poate fi argumentat de angajator;

k3) cu persoanele care se angajează la unităţile create pentru o perioada determinată;

l) cu lucrătorii de creaţie din artă şi cultură;

m) cu salariaţii asociaţiilor religioase; precum şi

n) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) În cazurile enumerate la alin. (1) lit. e), g), i), l) şi m), încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată sau prelungirea, pe durată determinată, a unui contract existent este permisă doar atunci cînd stabilirea unui raport de muncă permanent nu este posibilă din motive obiective (cum ar fi disponibilitatea persoanelor care îşi fac studiile la secţia de zi doar în perioada vacanţelor, existenţa unor legi organice care permit sau prescriu angajarea anumitor salariaţi pe durată determinată etc.). Motivele respective, de rînd cu temeiurile legale ale limitării duratei raportului de muncă, urmează a fi indicate în contract sau în acordul suplimentar la acesta.

(3) Între aceleași părți se pot încheia succesiv, pe o durată determinată, cel mult 3 contracte individuale de muncă, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c1) și h), care cumulativ nu vor depăși 60 de luni.

(4) Contractele individuale de muncă cu o durată determinată se vor considera a fi încheiate succesiv dacă între acestea există un interval de timp mai mic de 3 luni.

În cazul în care alegi să reziliezi contractul de muncă și să-ți dai demisia, citește aici dacă trebuie să lucrezi 14 zile. 

Ce documente sunt necesare pentru încheierea contractului individual de muncă?

Ca să fii pe deplin pregătit/ă de semnarea actelor de angajare și pentru a evita orice moment inconfortabil în biroul de resurse umane, trebuie să ai cu tine:

 • buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
 • opțional: diploma de studii, certificatul de calificare și certificatul medical (în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare).
Primește cele mai noi articole direct
în inbox

Cum să citești și să înțelegi un CIM?

Înainte de semnarea contractului, directorul/directoarea sau managerul de resurse umane are misiunea să-ți explice ce înseamnă fiecare punct din contract. Dacă totuși ai neclarități, este esențial să le clarifici, înainte să semnezi acest angajament. Câteva întrebări, pe care le poți adresa:

 • Care este poziția exactă pentru care am fost angajat/ă?
 • Care sunt principalele mele responsabilități și sarcini?
 • Care este salariul meu lunar? Există careva bonusuri sau beneficii adiționale prevăzute în contract?
 • Cum sunt evaluate performanțele care pot influența salariul sau bonusurile?
 • Care este programul meu de lucru? Câte ore pe săptămână sau pe zi?
 • Există o flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru sau posibilitatea de a lucra de acasă?
 • Care sunt regulile și politicile legate de concedii plătite și zile libere?
 • Cum trebuie să solicit concediu și în cât timp trebuie să o fac?
 • Care este durata contractului meu? Este un contract pe termen determinat sau nedeterminat? Există posibilitatea de prelungire a contractului?
 • Care sunt condițiile și termenii de reziliere a contractului din ambele părți?
 • Există clauze de confidențialitate în contract?
 • Sunt impuse restricții privind activitățile mele în afara locului de muncă? De exemplu, pot avea un job suplimentar sau să deschid o afacere?
 • Ce opțiuni de dezvoltare profesională sau cursuri de formare sunt oferite de companie?
 • Care sunt politicile și regulamentele interne ale companiei cu privire la comportamentul în locul de muncă, etică și alte aspecte relevante?

Acum precis ești mai pregătit/ă să semnezi contractul de muncă. Ai grijă ca drepturile tale de angajat/ă să fie respectate. Urmărește delucru.md, ca să fii la curent cu toate noutățile de pe piața muncii din Moldova.

Caută un loc de muncă după:
Redacția delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
heart
Abonați-vă la rețelele noastre sociale, unde publicăm conținut util și interesant
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?