Angajatul: ce obligații legale și morale are la locul de muncă
06-07-2023 10790

Angajatul: ce obligații legale și morale are la locul de muncă

Angajații își cunosc foarte bine drepturile, dar își știu la fel de bine și obligațiile? Orice lucrător al unei organizații are îndatoriri care reies din prevederile legale, precum și din contractele colective și individuale de muncă, din statutul și regulamentele interne. În acest articol îți prezentăm nu doar obligațiile legale pe care le ai, dar și pe cele morale, care te vor ajuta să devii un angajat mai bun.  

Obligațiile salariatului. Ce spune legea?

Obligațiile salariatului sunt stabilite în Codul Muncii. Dacă nu știai, potrivit normelor legale, angajatul este obligat să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de serviciu, prevăzute de contractul individual de muncă, precum și normele de muncă stabilite. Salariatul mai este obligat să respecte cerinţele regulamentului intern al unităţii şi să poarte în permanenţă asupra sa permisul nominal de acces la locul de muncă, acordat de angajator. Salariatul trebuie să respecte disciplina muncii și să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalţi salariaţi şi cu angajatorul. Lucrătorul va respecta dreptul la demnitate în muncă al celorlalţi salariaţi și cerinţele de securitate şi sănătate în muncă.

Salariatul trebuie să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor salariaţi și să informeze de îndată angajatorul despre orice situaţie care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului conducătorului.

De altfel, salariatul mai este obligat să informeze de îndată angajatorul despre imposibilitatea de a veni la serviciu și să prezinte, în termen de cinci zile lucrătoare, după reluarea activității de muncă, documentele care justifică absența. El mai trebuie să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare de asistenţă medicală în modul stabilit și să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective.

Cum respectăm securitatea și sănătatea în muncă?

Potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, fiecare lucrător îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea profesională şi cu instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă, primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la vreun pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională şi nici să nu pună în pericol alte persoane care ar putea fi afectate de acţiunile lui.

Lucrătorii sunt obligați să utilizeze corect maşinile, aparatele, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. Angajații mai au îndatorirea de a utiliza corect echipamentul individual de protecţie pus la dispoziţie şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare.

Angajații nu vor deconecta, schimba sau muta arbitrar dispozitivele de protecţie ale maşinilor sau instalaţiilor, clădirilor şi altor construcţii, precum şi le vor utiliza corect. În cazul unui pericol grav pentru securitate și sănătate la locul de muncă, salariatul va informa imediat angajatorul. De asemenea, îl va informa și în cazul în care s-a îmbolnăvi sau a suferit un accident de muncă. Angajatul va coopera cu angajatorul și va însuși și respecta instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă.

Răspunderea materială a salariatului

Potrivit legislației, salariatul este obligat să repare prejudiciul material cauzat angajatorului. Mărimea acestuia se determină conform pierderilor reale, calculate în baza datelor de evidenţă contabilă. În cazul sustragerii, pierderii, distrugerii sau deteriorării bunurilor, mărimea prejudiciului material se calculează în dependență de costul de inventar al valorilor materiale, minus uzura, conform normelor stabilite. 

Se permite repararea prejudiciului material cu achitarea în rate dacă salariatul şi angajatorul au ajuns la un acord în acest sens. În acest caz, lucrătorul prezintă angajatorului un angajament scris privind repararea benevolă a prejudiciului, cu indicarea termenelor concrete de achitare. Reţinerea sumei prejudiciului material, care nu depăşeşte salariul mediu lunar, se efectuează prin ordinul angajatorului, care trebuie să fie emis în termen de cel mult o lună din ziua stabilirii mărimii prejudiciului.

Dacă însă suma prejudiciului material depăşeşte salariul mediu lunar, reţinerea se efectuează conform hotărîrii instanţei de judecată. Dar dacă angajatul are sub 18 ani, el poartă răspundere materială deplină doar pentru cauzarea intenţionată a prejudiciului material, precum şi pentru prejudiciul cauzat în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice  sau în urma comiterii unei infracţiuni.

Lucrătorul poartă răspundere materială, în mărimea deplină a prejudiciului material cauzat din vina lui, atunci când între el şi angajator a fost încheiat un contract care să stipuleze acest lucru, când salariatul a primit bunurile şi alte valori spre decontare în baza unei procuri unice sau când prejudiciul a fost cauzat în urma acţiunilor sale intenţionate, stabilite prin hotărâre judecătorească. Angajatul poartă răspundere materială și atunci când:

 • prejudiciul a fost cauzat în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice;
 • prejudiciul a fost cauzat prin lipsă, distrugere sau deteriorare intenţionată a materialelor, semifabricatelor, produselor, inclusiv în timpul fabricării lor;
 • salariatului îi revine răspunderea materială deplină pentru prejudiciul cauzat angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de muncă;
 • prejudiciul a fost cauzat în afara exerciţiului funcţiunii.

Salariatul este absolvit de răspundere materială dacă prejudiciul a fost cauzat în cazuri de forţă majoră, de extremă necesitate, de legitimă apărare, de executare a unei obligaţii legale sau contractuale, precum şi în limitele riscului normal de producţie. Totodată, salariaţii nu răspund pentru pierderile procesului de producţie, pentru prejudiciile materiale provocate în circumstanţe neprevăzute care nu puteau fi înlăturate, precum şi în alte cazuri similare.

 Obligații morale la locul de muncă

Pe lângă obligațiile legale, salariatul are și obligații morale, care sunt la fel de importante. Angajatorii apreciază persoanele loiale, responsabile, cu spirit de inițiativă și respectuoase, nu doar pe cele care-și îndeplinesc sarcinile la timp. De aceea, este important ca angajatul să nu fie preocupat doar de beneficiile de muncă pe termen scurt de care dispune, dar să fie interesat şi de bunăstarea companiei pe termen lung. Angajatorii au o părere bună despre salariații care încearcă mereu să se perfecționeze și care nu abuzează de autoritatea vechimii în muncă pentru înlocuirea regulilor de muncă deja stabilite cu propriile lor reguli. Dacă vrei să-ți menții cât mai mult timp locul de muncă de care dispui, îți venim în ajutor și îți propunem următoarele recomandări, ușor de aplicat: 

 • Tratează angajatorul cu recunoștință

Ar fi bine ca salariatul să fie recunoscător angajatorului pentru că-i oferă posibilitatea să-și desfășoare muncă și pentru că îi asigură condiții optime de activitate. Este foarte important ca între lucrător și angajator să existe o relație bună de colegialitate, pentru asigurarea unui echilibru instituțional. Cu cât mai corecte și respectuoase sunt relațiile dintre cei doi, cu atât progresele și rezultatele companiei sunt mai bune. Respectul se manifestă nu doar prin îndeplinirea obligațiilor legale, dar și a celor prevăzute în contractul individual de muncă

 • Monitorizează-ți propriile rezultate

Este foarte important ca angajatul să aibă o dorință constantă de a evolua permanent, de a fi într-un continuu proces de dezvoltare. Pentru aceasta însă, este indicat ca el să-și monitorizeze propriile rezultate, pentru a înțelege punctele forte și la ce mai are de lucrat. Această evaluare îl ajută nu doar să crească în carieră, dar și să ofere un plus de valoare muncii pe care o îndeplinește. Monitorizarea propriilor rezultate îl poate aduce mai aproape de succes. Ca urmare, va avea de câștigat nu doar angajatul, dar și compania.    

 • Nu încălca limitele altor colegi 

Este indicat ca orice angajat să contribuie la menținerea unui climat profesional calm și eficient în cadrul companiei. Este bine ca un salariat să nu genereze un mediu toxic, care ar crea disconfort pentru ceilalți colegi. Angajatul se va abține de la critici răutăcioase și de la insulte și nu va încălca limitele altor colegi prin acțiuni care i-ar putea intimida sau deranja, deoarece acest lucru ar putea crea conflicte. Stabilirea limitelor are un rol esențial în menținerea echilibrului emoțional al angajaților și în fortificarea unui colectiv unit.   

 • Fii ambasadorul companiei tale

Orice angajat poartă răspunderea morală de a fi reprezentantul și promotorul companiei în care activează. De aceea, este bine ca din start salariatul să aleagă instituția în care activează conform valorilor și principiilor sale. Nu este indicat ca lucrătorul să insulte sau să denigreze compania în care activează față de alte persoane. Aceasta se consideră o lipsă de respect atât față de angajator, cât și față de colegi. Atunci când nu te mai regăsești la un loc de muncă, cel mai indicat este să pleci, fără însă a denatura relațiile de colaborare pe care le-ai construit până acum.    

 • Aliniază-te la la valorile companiei

Valorile companiei transmit principiile pe care se bazează organizația și contribuie la stabilirea priorităților și activităților curente și viitoare. Este primordial ca un angajat să-și alinieze convingerile personale la aceste valori, deoarece împărtășirea lor ajută la creșterea productivității muncii. Totodată, alinierea la valorile companiei reprezintă un factor determinant al succesului profesional. Angajații care se identifică cu valorile companiei promovează o cultură a muncii mai sănătoasă. Studiile au dovedit importanța aplicării unor principii echilibrate în cadrul companiei, pentru a avea angajați implicați în activitatea profesională și mulțumiți de jobul lor.

Încălcarea gravă a obligaţiilor de muncă

Primirea, eliberarea bunurilor şi a banilor fără perfectarea documentelor corespunzătoare reprezintă o încălcare gravă a obligațiilor de muncă a salariatului. Se consideră abatere și acordarea serviciilor, în baza funcției pe care o deține, în schimbul unei remunerații sau a altor beneficii. Angajatul își încalcă obligațiile dacă folosește banii încasați în scopuri personale, dar și dacă utilizează în avantaje proprii bunurile angajatorului, fără acordul în scris al acestuia. Se mai consideră abateri grave și:

 • nerespectarea clauzei de confidențialitate;
 • încălcarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, dacă această abatere a produs consecințe grave, precum un accident de muncă sau o avarie;
 • refuzul de a face examenul medical, dacă acesta este obligatoriu;
 • provocarea unui prejudiciu material a cărui mărime depășește cinci salarii medii lunare pe economie.
Primește cele mai noi articole direct
în inbox

Un angajat care nu-și respectă obligațiile poate fi concediat?

Răspunsul este da. Dacă salariatul nu este disciplinat, Codul Muncii prevede și aplicarea:

 • avertismentului
 • mustrării
 • mustrării aspre

Legea spune însă că pentru aceeaşi încălcare, nu poate fi aplicată decât o singură sancţiune. Până la instituirea unei măsuri, angajatorul este obligat să ceară în scris salariatului o explicație. Angajatul o poate prezenta în termen de 5 zile lucrătoare. Refuzul se consemnează într-un proces-verbal, semnat de un reprezentant al angajatorului și un reprezentant al salariaților. Totodată, compania este în drept să organizeze şi o anchetă de serviciu, care însă nu poate depăşi o lună. Ordinul, dispoziţia sau decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat în instanţa de judecată.

Acum, suntem convinși că îți este mai ușor să înțelegi care sunt obligațiile tale profesionale și cele morale față de locul de muncă în care activezi. Cunoașterea acestor prevederi te va ajuta să previi comiterea unor erori sau abateri. Orice angajator are nevoie de specialiști care-și asumă responsabilitatea pentru obligațiile lor, de aceea este important să fii la curent cu ele și să le aplici. Respectarea obligațiilor de muncă îți asigură menținerea postului pentru o perioadă cât mai îndelungată, dar și constituie premise pentru avansarea în carieră. 

Caută un loc de muncă după:
Redacția delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
heart
Abonați-vă la rețelele noastre sociale, unde publicăm conținut util și interesant
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?