Discriminarea în anunțul de angajare, dar și la locul de muncă: cum se manifestă și cum poate fi pedepsită
21-07-2023 29132

Discriminarea în anunțul de angajare, dar și la locul de muncă: cum se manifestă și cum poate fi pedepsită

„Angajez femeie de serviciu” și „Post vacant pentru mecanic bărbat” - îți sunt cunoscute așa formulări în anunțurile de angajare? Din primele cuvinte te simți respins/ă din cauza genului și crezi că jobul nu este pentru tine. Acest fenomen se numește discriminare și este, din păcate, destul de frecvent pe piața muncii din Moldova. 

Discriminarea în anunțuri nu se face doar în bază de sex, dar și pe criteriu lingvistic, de naționalitatea sau de stare fizică. Despre toate tipurile de discriminare din anunțurile de angajare și de la job, despre pedepsele, pe care le pot primi angajatorii, care comit aceste greșeli și despre ce pot face persoanele, care se simt discriminate, povestim în continuare.

În ce constă discriminarea în anunțuri?

Conform Legii privind asigurarea egalității, abrogată de Parlamentul Republicii Moldova, „discriminarea se manifestă prin deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane”. Legea interzice plasarea anunțurilor de angajare, în care sunt menționate condiții sau criterii, care exclud sau avantajează anumite persoane. Criteriile de discriminare, stabilite în legislație sunt următoarele:

Nota Bene: Este important să menționăm unele detalii referitor la punctul 8. Deși este considerat un criteriu discriminatoriu, sunt situații când munca femeilor este interzisă. Conform articolul 248 din Codul Muncii RM, este interzisă utilizarea muncii femeilor gravide, a femeilor care au născut de curînd și a celor care alăptează la lucrări subterane în mine, precum şi în orice alte activități care prezintă riscuri pentru securitatea sau sănătatea lor ori care pot avea repercusiuni asupra sarcinii sau alăptării, conform cerințelor minime aprobate de Guvern.

De asemenea, în Republica Moldova există o  HOTĂRÂRE cu  Nr. 624 din 06-10-1993 privind aprobarea Nomenclatorului industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive, proscrise (interzise) femeilor şi Normelor de solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor. O poți vedea aici. Orice profesie care nu este indicată în această listă poate fi practicată de femei.

Astfel, formulările de tipul: „angajăm persoane cu vârsta între 25-35 ani”, „loc de muncă pentru bărbați”, „căutăm angajate fără copii” sunt interzise. Singurele excepții când aceste formulări sunt acceptate și justificate sunt cazurile în care criteriile sau cerințele enumerate sunt relevante în procesul de muncă și pentru îndeplinirea responsabilităților din fișa de post. În alte situații este nejustificată și neacceptată impunerea unor condiții.

Cazuri de discriminare se pot întâmpla și la interviul de angajare. Este interzisă adresarea întrebărilor irelevante pentru postul de lucru și a celor, care fac referire la criteriile de discriminare, enumerate anterior. O excepție de la regulă poate fi făcută atunci când sunt adresate întrebări pentru a identifica, dacă persoana nu are necesități speciale, pentru ca angajatorul sau angajatoarea să faciliteze procesul de adaptare. 

Refuzarea persoanei, fără să i se comunice un motiv plauzibil; solicitarea unor documente suplimentare decât cele stabilite de lege; necesitatea de a deține unele aptitudini, care nu corespund cu postul de muncă, de asemenea sunt discriminatorii. De exemplu, atunci când la un interviu de angajare, se prezintă un candidat și o candidată cu CV-uri similare și cu aceeași experiență de muncă, însă la job este acceptat bărbatul, fără să fie argumentat motivul, ne ciocnim de discriminare. 

Dar la locul de muncă?

În câmpul muncii ​​„se interzice orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor stabilite de prezenta lege, care au drept efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau tratament la angajare sau concediere, în activitatea nemijlocită şi în formarea profesională. Interzicerea discriminării pe bază de orientare sexuală se va aplica în domeniul angajării în muncă şi al ocupării forţei de muncă” (Legea cu privire la asigurarea egalității, cap. II, art. 7).

Pe lângă acțiunile enumerate anterior, este inadmisibil următorul tratament, din partea angajatorului:

 • refuzul neîntemeiat de admitere a unor persoane la cursurile de calificare profesională;
 • distribuirea diferenţiată şi neîntemeiată a sarcinilor de lucru; hărţuirea; instigarea la discriminare; neamenajarea spațiului de muncă, conform necesităților persoanelor;
 • concedierea abuzivă;
 • sancționare nejustificată;
 • remunerarea inegală pentru acelaşi tip şi/sau volum de muncă. 

Discrepanța salarială în Moldova este una dintre cele mai acute probleme de egalitate. Chiar dacă decalajul salarial a scăzut în ultimii ani, în 2021, femeile au avut un salariu anual mai mic cu 19.063 lei decât bărbații, care ocupă aceeași poziție. În medie, bărbații câștigă mai bine cu 25%. 8,7% din acest decalaj este justificat de factori obiectivi, precum nivelul de educație, experiența de muncă, programul de lucru, industria în care activează sau poziția ocupată; iar restul diferenței nu poate fi justificată, fiind o acțiune discriminatorie. Mai mult decât atât, în unele domenii, precum IT, bărbații sunt remunerați cu 38% mai bine decât femeile; în sectorul de editare cu peste 50%, iar în finanțe cu mai mult de 44,6%. Potrivit cadrului legal, orice deosebire salarială este acceptată atunci când este justificată. În celelalte cazuri este discriminare. Pentru ca asemenea situații să nu mai existe, angajatorii trebuie să promoveze transparența salarială în companie și să asigure o prezență echilibrată a femeilor pe piața muncii. 

Potrivit legii, nu este discriminare:

 • Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în privinţa unui anumit loc de muncă nu constituie discriminare în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care această activitate este realizată, există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale.
 • Tratamentul diferenţiat bazat pe religia sau convingerile unei persoane atunci când religia sau convingerile constituie o cerinţă profesională esenţială, legitimă şi justificată.

Ce poate face angajatul/angajata când sesizează un caz de discriminare?

Atunci când persoana se simte discriminată la locul de muncă sau sesizează o situație discriminatorie, trebuie să comunice angajatorului/angajatoarei despre observațiile sale. Dacă directorul sau directoarea nu este receptiv(ă) și nu întreprinde acțiuni pentru a înceta tratamentul inegal, angajatul/angajata trebuie să colecteze dovezi pentru depunerea unei plângeri. Incidentul trebuie să fie cât mai bine detaliat: ora și data când a avut loc, ce martori sunt și o înregistrare video, care să confirme cazul.

Ulterior, poate fi depusă o plângere la una dintre instituțiile abilitate: Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPPEDAE) sau direct în instanța de judecată. La ambele instituții, plângerea poate fi depusă în termen de un an de la data săvârșirii faptei sau de la data la care se putea lua cunoştinţă de săvârșirea ei. 

Plângerea poate fi depusă online, completând formularul, sau expediată prin poștă la adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180 of. 405, MD-2004, mun. Chişinău.

 

Site CPEDAE: egalitate.md
Linia fierbinte
0-8003-3388

E-mail: info@egalitate.md

 

Dacă ești curios să afli mai multe detalii despre cum se depune o plângere, îți recomandăm să analizezi ghidul petiționarului.

CPPEDAE poate respinge plângerea, dacă aceasta nu conține o descriere a încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc încălcarea, faptele şi eventualele dovezi care susţin plângerea, numele şi adresa persoanei care o depune. De asemenea, neindicarea datelor de identificare a persoanei reclamante și expedierea repetată a unei reclamații, fără dovezi noi, sunt motive pentru respingerea acesteia. Plângerea se examinează în termen de 30 de zile de la data depunerii, cu posibilitatea prelungirii termenului până la 90 de zile. Consiliul poate să solicite date şi informaţii suplimentare, pe care persoana trebuie să le ofere în termen de 10 zile. Decizia CPPEDAE este adoptată cu votul majorității și este adusă la cunoștința persoanei reclamate și a celei, care a depus plângerea. Dacă plângerea conține elemente de  infracțiune, Consiliul trebuie să o expedieze organelor de resort. 

Ce pedeapsă primește angajatorul care discriminează în anunțul de angajare?

Amenzile variază între 3000 mdl și 200.000 mdl.

Acțiunile de discriminare sunt pasibile de răspundere disciplinară, civilă, contravenţională şi penală, conform legislaţiei în vigoare.

În Codul Penal, capitolul V, articolul 176, este menționat că: 

(1) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în drepturi şi în libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, orice susţinere a comportamentului discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală şi în alte sfere ale vieţii, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu:

a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere;

b) care a cauzat daune în proporţii mari;

c) săvîrşită prin amplasarea de mesaje şi simboluri discriminatorii în locurile publice;

d) săvîrşită în baza a două sau mai multe criterii;

e) săvîrşită de două sau de mai multe persoane,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Promovarea ori susţinerea acţiunilor specificate la alin. (1), săvîrşită prin intermediul mijloacelor de informare în masă,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 950 la 1200 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.

(3) Acţiunile specificate la alin. (1) şi (2) care au provocat din imprudenţă decesul persoanei ori sinuciderea acesteia

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

în Codul Contravențional al Republicii Moldova, articolul 54 cu indicile 2 este menționat că:

(1) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, orientare sexuală, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, care are ca efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau de tratament la angajare sau la concediere, în activitatea nemijlocită şi în formarea profesională, săvîrşită prin:

a) plasarea de anunţuri de angajare cu indicarea condiţiilor şi criteriilor care exclud sau favorizează anumite persoane;

b) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei;

c) refuzul neîntemeiat de admitere a unor persoane la cursurile de calificare profesională;

d) remunerarea diferenţiată pentru acelaşi tip şi/sau volum de muncă;

e) distribuirea diferenţiată şi neîntemeiată a sarcinilor de lucru, fapt ce rezultă din acordarea unui statut mai puţin favorabil unor persoane,

se sancţionează cu amendă de la 60 la 84 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(2) - abrogat.

1 u.c. = 50 mdl.

 

Pentru a evita discriminarea în anunțul de angajare, dar și la interviul de angajare, îți recomandăm să consulți aceste două ghiduri.

 

Discriminarea în câmpul muncii. Date statistice 2022

Conform Raportului General privind situația în domeniul prevenirii și compaterii discriminării în Republica Moldova 2022 din totalul deciziilor de constatare emise în acest an, câmpului muncii îi revin 24%. Cele mai multe decizii de constatare a faptelor de discriminare în câmpul muncii au avut la bază criteriul de opinie – 3 plângeri, dizabilitate – 2 plângeri și cel privind statutul de pensionar – 2 plângeri. 

...

 

Primește cele mai noi articole direct
în inbox

Aspectele invocate în plângerile examinate de către Consiliu scot în evidență următoarele probleme:

 • refuzul modificării regimului de muncă în situația pandemică;
 • concedierea arbitrară a persoanelor care dețin statutul de pensionar pentru limită de vârstă;
 • hărțuirea în relațiile de muncă;
 • acordarea discriminatorie a premiului anual în mărime redusă;
 • nepromovarea în funcția publică;
 • refuzul de angajare în câmpul muncii.
Caută un loc de muncă după:
Redacția delucru.md
Publicat de către
Redacția delucru.md
heart
Abonați-vă la rețelele noastre sociale, unde publicăm conținut util și interesant
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?