Publicat  01 Februarie 2023

Auditor intern principal, Serviciul audit intern

Informații de bază

Salariu:
9 310 MDL
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 2 ani
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Realizarea activităților de audit public intern a sistemelor din cadrul entităţii publice, efectuarea misiunilor de audit în scopul evaluării eficacității şi performanţei structurilor funcţionale ale Agenției, elaborarea rapoartelor, recomandărilor de ajustare și îmbunătățire a proceselor și procedurilor operaționale, precum și monitorizarea și coordonarea implementării eficiente și în termen a recomandărilor elaborate.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern de comun acord cu conducătorul structurii auditate.
 2. Asigurarea elaborării planului anual și a raportului anual al activității de audit public intern.
 3. Efectuarea în cadrul autorității a misiunilor de audit intern și elaborarea recomandărilor de rigoare.
 4. Monitorizarea procesului de implementare a recomandărilor înaintate ca urmare a misiuniilor de audit și raportarea nivelului de realizare.
 5. Documentarea constatărilor de audit în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu SNAI.
 6. Raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. Experiență profesională în domeniu auditului intern în sectorul public – minim 2 ani;
 2. Studii superioare finisate, în domeniul auditului, contabilității sau economic;
 3. Studii de masterat/doctorat în domeniul auditului/dreptului/contabilității vor constitui un avantaj;
 4. Deţinerea certificatului de calificare al auditorului intern în sectorul public (eliberat de către Comisia de certificare din cadrul Ministerului Finanțelor);
 5. Cursuri de perfecționare profesională în domeniul controlului financiar public intern, managementului, administrației publice, achizițiilor publice absolvite în ultimii 3 ani vor constitui un avantaj;
 6. Cunoașterea cadrului legal din domeniul civil, administrativ și al muncii;
 7. Cunoașterea cadrului legal în domeniul achizițiilor publice și soluționării contestațiilor va constitui un avantaj;
 8. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 9. Abilități de utilizare a computerului și a programelor de prelucrare a datelor și informațiilor.
 10. Abilități analitice, de comunicare eficientă (verbal/scris), planificare, raportare, organizare.

Documente ce urmează a fi prezentate:

1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (https://cariere.gov.md/ckfinder/files/Formular_de_participare_cariere_gov_md.docx);

2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
5. Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire).
6. Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
7. Scrisoare de recomandare de la angajatorii anteriori (opțional).

Notă: copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Termenul de depunere a dosarului: 14.02.2023, ora 17:00

Modalitatea de depunere a documentelor
E-mail: resurse.umane@ansc.md
Poștă/Personal: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, bir. 401

Bibliografia concursului:

 1. Legea  nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;
 2. Legea nr. 158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 3. Legea nr. 229/2010 cu privire la controlul financiar public intern;
 4. Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale;
 5. Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 6. Legea Nr. 287/2017 contabilităţii și raportării financiare
 7. Legea Nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
 8. Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 9. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 10. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 11. Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218/2008;
 12. Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
 13. Hotărârea Parlamentului nr. 271/2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;
 14. Hotărârea Parlamentului nr. 557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern;
 15. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.4/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială
 16. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 189/ 2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public;
 17. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public;
 18. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 161/2020 privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public;

Data-limită de depunere a documentelor: 31.01.2023, ora 17:00;

 Modalitatea de depunere a documentelor: Documentele urmează a fi depuse prin:

 • e-mail: resurse.umane@ansc.md, sau
 • poștă sau personal la sediul Agenţiei, la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124, et. 4, bir. 401.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și datele de contact: Sobețchi – Cebotari Ruxanda, consultant principal, Serviciul resurse umane, tel: (022) 820 653, e-mail: resurse.umane@ansc.md.

Despre companie

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor a fost instituită în conformitate cu legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice fiind o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care examinează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică. 

Agenția dispune de independenţă organizaţională, funcţională, operaţională şi financiară și nu se subordonează niciunei alte autorități sau instituții publice, avînd obligația de a apăra drepturile și interesele legitime ale tuturor părților implicate în contestaţiile trimise spre soluționare fără nicio privilegiere sau discriminare.

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este apolitică, nu sprijină și nu acordă asistență niciunui partid politic și își exercită competențele cu respectarea principiilor independenței și stabilității în funcție a consilierilor de soluționare a contestațiilor, a principiilor transparenței și imparțialității în luarea deciziilor.

Procedura de examinare și soluționare a contestațiilor se desfășoară potrivit legii, cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității și al dreptului la apărare.

Agenția are în componența sa șapte consilieri pentru soluționarea contestaţiilor, inclusiv directorul general și directorul general adjunct, care au statut de persoane cu funcții de demnitate publică care examinează contestațiile prin intermediul completelor de soluționare a contestațiilor formate din 3 membri.

Consilierii sînt numiți de către Parlament cu votul majorității deputaților prezenți, la propunerea Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, selectarea acestora fiind pe baza aptitudinilor profesionale, în rezultatul concursului deschis, imparțial și transparent, organizat de Comisia economie, buget și finanțe. 

Poziții vacante active

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
bd. Șrefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4
Număr de contact:
022820653
E-mail:
resurse.umane@ansc.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?