Publicat  06 Octombrie 2022

Specialist principal , Direcția comunicare, relații publice și mass-media

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea funcționării Centrului media și organizarea logisticii deplasărilor membrilor/funcționarilor Comisiei peste hotare 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea și implementarea metodologiei în vederea monitorizării mass-media privind reflectarea activităţii Comisiei Electorale Centrale.
 2. Monitorizarea presei şi opiniei publice pentru asigurarea cunoaşterii atitudinii publicului privind activitatea desfăşurată şi iniţiativele lansate de Comisia Electorală Centrală.
 3. Asigurarea activităţii Centrului media şi organizarea conferinţelor de presă planificate.
 4. Organizarea conferinţelor de presă, vizitelor de informare şi documentare, precum şi a altor activităţi pentru reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.
 5. Realizarea analizei documentelor de politici de educaţie electorală, a proiectelor de acte normative în vederea asigurării corectitudinii şi conformităţii acestora.
 6. Asigurarea logisticii necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de educaţie electorală şi informare planificate.

Realizarea politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii şi securităţii informaţiei, conform standardelor internaţionale ISO.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în preferabil în domeniul științelor comunicării.

Cerințe specifice minime:
- 1 an de experienţă profesională în domeniul relevant funcției;

- abilităţi de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7240 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Codul Electoral al Republicii Moldova nr. 1381 din 21 noiembrie 1997;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea  presei nr. 243/1994;
 • Legea intergrității nr. 82/2017;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale;
 • Regulamente și instrucțiuni menite să perfecționeze procedurile electorale aprobate de către Comisia Electorală Centrală și plasate pe site-ul oficial: www.cec.md, la rubrica “Cadrul normativ”.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?