Publicat  25 Septembrie 2022

Specialist principal , Serviciul planificare și executare bugetară (din cadrul Direcției financiar-economice)

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

-

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea la elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu. 
 2. Efectuarea analizei bugetului executat de organele electorale inferioare și întocmirea raportului financiar de evaluare a legalității gestiunii mijloacelor alocate.
 3. Întocmirea devizelor de cheltuieli, planurilor de finanțare și operarea modificărilor acestora pentru anul corespunzător.
 4. Înregistrarea la Ministerul Finanțelor a contractelor privind achiziția bunurilor și serviciilor.
 5. Participarea la procesul de elaborare a materialelor instructive, a formularelor tipizate ale organelor electorale inferioare în domeniul atribuit. 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă sau echivalent în domeniul economiei, contabilității sau finanțelor.
Cerințe specifice minime:
- 1 an de experienţă profesională în domeniu;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);

- abilităţi de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7240 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Codul Electoral al Republicii Moldova nr. 1381/1997;
 • Codul Fiscal nr. 1163/1997;
 • Legea contabilității nr. 113/2007;
 • Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea intergrității nr. 82/2017;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208 din 24.12.2015 privind clasificarea bugetară.
 • Ordinul Ministerului Finanțelor  nr.215 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă  a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor  nr.164 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Cerinţelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare;
 • Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018, modificat prin hotărârea CEC nr. 2591 din 28 august 2019, nr. 4122 din 19 august 2020, nr. 4842 din 19 mai 2021;

Regulamente și instrucțiuni menite să perfecționeze procedurile electorale aprobate de către Comisia Electorală Centrală și plasate pe sait-ul oficial: www.cec.md, la rubrica “Cadrul normativ”.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?