Publicat  24 Septembrie 2022

Șeful Secției urbanism și arhitectură, Secția urbanism și arhitectură

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la implementarea obiectivelor în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în limitele sectorului administrat conform prevederilor Planului Urbanistic General

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Organizarea activității Secției urbanism și arhitectură.
  2. Elaborarea şi avizarea schemelor de amplasare a gheretelor şi unităţilor de comerţ    

    ambulant privind prelungirea valabilităţiilor în limitele sectorului administrat.

                 3. Elaborarea strategiilor de dezvoltare urbană a sectorului, contribuirea la coordonarea

                  și gestionarea Planului Urbanistic Zonal.

 4. Întreprinderea de acţiuni, în comun cu organele de resort, în domeniul prevenirii şi

     Combaterii construcţiilor neautorizate.

       5. Constată şi întocmeşte procese-verbale cu privire la contravenţii în baza art. 178

           ,,Încalcarea regulilor de construire a caselor cu un nivel în localitățile rurale și a

           căsuțelor de livadă în întovărășire pomicole” art.179 ,,Construcții neautorizate și

           intervenții neautorizate la construcțiile existente” din Codul contravențional al      

           Republicii Moldova.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul arhitectură/ urbanism /construcţii.
 • Minimum 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator : Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Abilităţi de planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, lucru cu informaţia, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, respectarea normelor de etică și conduită profesională, autoperfecționare;
 • Atitudini/comportamente: respect și tact în relația cu colegii și faţă de oameni, disciplină, responsabilitate, imparțialitate, corectitudine, loialitate autorității publice, integritate profesională, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistență la efort şi stres, disponibilitate la sarcini suplimentare, punctualitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Codul administrativ
 3. Codul contravențional
 4. Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 5. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 6. Legea privind accesul la informații nr.982 din 11.05.2000
 7. Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011
 8. Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136 din 17.06.2016
 9. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
 10. Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 11. Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
 12. Regulamentul provizoriu privind procedura de demolare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Chişinău, aprobat prin Dispoziția Primarului general al mun. Chișinău nr. 883-d din 19.08.2014;
 13. Deciazia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/4 din 13.12.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip,efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector”.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?