Publicat  25 Septembrie 2022

consultant principal al Direcției politici în sectorul zootehnic, Direcției politici în sectorul zootehnic

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

- Elaborarea și promovarea politicilor de stat în domeniul zootehnic.

- Elaborarea și coordonarea măsurilor de implementare a programelor naționale sectoriale de dezvoltare a sectorului zootehnic

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Elaborarea proiectelor de acte normative privind reglementarea relațiilor de activitate în domeniul zootehnic și  programelor sectoriale privind dezvoltarea sectorului, inclusiv implementarea acestora în practică;
 • Promovarea politicilor de stat în domeniul zootehnic, inclusiv modernizarea şi restructurarea tehnologică a sectorului zootehnic;
 • Armonizarea actelor normative în domeniul zootehnic, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;
 • Coordonarea cu instituţiile de cercetări ştiinţifice ramurale, de învăţămînt şi de producţie, politica tehnologică în industria procesării produselor de origine animală;
 • Promovarea realizărilor tehnico-ştiinţifice în tehnologia obţinerii produselor de origine animală.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul tehnologiei de procesare/prelucrare a produselor de origine animală (lapte, carne, ouă), siguranței alimentelor de origine animală.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniul de competență ale Direcției.

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi engleze la nivel B1.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

Hotărîrea Guvernului nr. 695/2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;

 

Legea nr. 158/2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 371/1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie;

Legea zootehniei nr. 412/1999;

Legea nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor;

Legea nr. 78/2004 privind produsele alimentare;

Legea apiculturii nr. 70/ 2006;

Legea nr.  231/2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?