Publicat  12 Septembrie 2022

Inspector, Secția controlul siguranței alimentelor, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Călărași (cu raza de acoperire și a raionuluiTelenești), cu sediul or. Telenești, str. Dacia, 38.

Guvernul Republicii Moldova Telenești Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Telenești Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Telenești

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea  la  realizarea  sarcinilor  trasate  de ANSA și Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Călărași (cu raza de acoperire și a raionului Telenești), contribuie la realizarea obiectivelor propuse prin promovarea şi  implementarea  politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa și calitatea produselor alimentare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Inspectarea, supravegherea şi monitorizarea operatorilor economici din raza de acoperire, din punct de vedere al siguranței  și calității produselor alimentare, materialelor care vin în contact   cu produsele alimentare şi protecției consumatorilor, realizarea  planului privind controlul oficial/inopinat și în caz de necesitate,  constatarea contravențiilor prevăzute de Codul Contravențional;

 2. Monitorizarea operatorilor din sectorul alimentar privind   cerinţele de siguranţă alimentară şi bunele practici, inclusiv   analiza riscurilor şi punctelor critice de control (HACCP), bunele  practici în agricultură (GAP), bunele practici de fabricaţie (GMP) şi bunele practici de igienă (GHP) pentru a asigura respectarea  normelor legale, inclusiv a celor cu privire la modernizarea   unităţilor din sectorul alimentar;

 3. Asigurarea organizării instruirilor, meselor rotunde cu  administrația publică locală, operatorii din businessul alimentar şi  reprezentanții instituțiilor preşcolare şi şcolare etc.;

 4. Perfectarea și eliberarea actelor permisive pe domeniul siguranței  și calității produselor alimentare de origine animală conform  prevederilor cadrului legal și a procedurilor interne;

 5. Supravegherea și monitorizarea unităților de producere carne roșie, carne de pasăre, ouă pentru consum, lapte și produse lactate, pește și produse din pește, miere și produse apicole pe întreg lanțul alimentar;

 6. Acordă asistență metodologică și informațională persoanelor fizice și juridice din teritoriul deservit.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice:Studii superioare absolvite cu diplomă  de licenţă sau echivalentă în domeniul medicinei veterinare.

Experienţă profesională: fără  experiență profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, abilităţi de utilizare a computerului, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: integritate profesională, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățămînt acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, după caz.

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă.

  Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răsoundere, Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal le accesați de pe pagina oficială web ANSA: www.ansa.gov.md, Funcții Vacante, Modul: Funcții publice vacante.

  Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5570 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr 25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82/2017.

·Acte normative în domeniul de specialitate :

-  Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor;

-  Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

-  Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea                  conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;

-  Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;

-  Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare;

-  Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

-  Legea nr. 115/2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică;

-  HG nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;

-  HG nr. 229/2013 Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari;

-  HG  nr. 520/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare;

-  HG nr. 1191/2010 Regulamentul sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fito-sanitar din produsele alimentare de origine vegetală și animală;

-  HG nr. 538/2009 Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare;

-   HG nr. 600/2018 cu privire la organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;

-   Codul Contravențional al R. Moldova;

-   Codul Administrativ  al R. Moldova.

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?