Publicat  16 Septembrie 2022

Auditor intern principal,

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

1 Realizarea activităților de audit în cadrul misiunilor de audit.

2 Stabilirea obiectivelor de audit intern de comun acord cu conducătorul Agenției, determină domeniul de activitate și apkică tehnicile necesare pentru a atinge scopurile misiuniide audit.

3. Elaborarea rapoartelor de audit intem și prezentarea spre examinare conductrtorului superior;

4. Protejarea și  păstrarea dosarelor misiunilor de audit intem, cit și transmiterea acestora către utilizatorii inteni sau exteni.

5. Organizarea și implementarea sistemului de control managerial in cadrul subdiviziunii.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. 1 Realizarea activităților de audit în cadrul misiunilor de audit.

  2 Stabilirea obiectivelor de audit intern de comun acord cu conducătorul Agenției, determină domeniul de activitate și apkică tehnicile necesare pentru a atinge scopurile misiuniide audit.

  3. Elaborarea rapoartelor de audit intem și prezentarea spre examinare conductrtorului superior;

  4. Protejarea și  păstrarea dosarelor misiunilor de audit intem, cit și transmiterea acestora către utilizatorii inteni sau exteni.

  5. Organizarea și implementarea sistemului de control managerial in cadrul subdiviziunii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- 2 ani de experienţă profesională în domeniu sau similar corespunzător funcției

- deţinerea certificatului de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public

- cunoștințe: Legislaţia şi cadrul normativ în domeniile de competenţă

- abilităţi de utilizare a computerului

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;
 • Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardele naţionale de control intern în sectorul public”;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 „Standardele Naţionale de Audit Intern”;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament model de funcționare a unității de audit intern);
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 105 din 15.07.2013 „Normele metodologice de audit intern în sectorul public”;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr. 100 din 29.08.2012 „Regulamentul privind certificarea auditorilor interni în sectorul public”;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?