Publicat  09 Septembrie 2022

specialist principal, Secția Administrație Publică,

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la desfășurarea eficientă a activităților Consiliului raional Cimișlia, direcțiilor, secțiilor consiliului raional și subdiviziunilor aparatului președintelui raionului în vederea realizării obiectivelor de interes raional

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.  Sistematizarea proiectelor de decizii ale consiliului raional și documentelor aferente, dispozițiilor cu caracter normativ ale președintelui raionului, asigurarea transparenței procesului decizional, inclusiv, prin desfășurarea consultărilor publice, colectarea, selectarea, analizarea și elaborarea propunerilor vizavi de propunerile parvenite în urma consultărilor publice;

2. Contribuirea la organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului raional, ședințelor operative organizate de conducerea raionului;

3.   Contribuirea la organizarea și participarea la ședințele comisiilor consultative de specialitate ale consiliului raional, acordarea suportului secretarilor acestor comisii;

4.  Ținerea controlului executării și întreprinderii acțiunilor persoanelor responsabile la executarea în termen a deciziilor adoptate de consiliul raional, întocmirea și prezentarea rapoartelor/informațiilor privind executarea deciziilor consiliului;

5. Asigurarea asistenței informaționale și transparenței activității aparatului președintelui și a subdiviziunilor subordonate consiliului raional;

6. Acordarea asistenței tehnice de specialitate în procesul elaborării proiectelor de decizii ale consiliului raional și de dispoziții ale președintelui raionului pentru asigurarea respectării normelor de tehnică legislativă;

7.  Participarea la organizarea și desfășurarea seminarelor informaționale pentru funcționarii publici.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență, preferabil în domeniul administrației publice, dreptului, psihologiei;  cursuri de perfecționare profesională în domeniul administrației publice;

Experiență profesională: 2 ani, preferabil experiență în serviciul public;

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

Abilităţi: lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5930 Lei

Bibliografia concursului

 

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Codul administrative al Republicii Moldova, nr. 116/2018;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 982/2008  cu privire la accesul la informație;
 • Legea  nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 • Hotărârea Guvernului nr. 967/2006 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional;
 • Hotărârea Guvernului nr. 672/2017 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?