Publicat  06 Septembrie 2022
Ofertă de muncă fierbinte

Consultant superior al Serviciului analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice

Ofertă de muncă fierbinte
Ministerul Finanțelor Chișinău Full Time Negociabil
Ministerul Finanțelor Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 1 an
Oraș:
Chișinău
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

a) Scopul general al funcţiei:

 • Asigurarea evidenţei indicatorilor aferenţi datoriei sectorului public şi garanţiilor de stat, efectuarea analizei privind situaţia şi problemele în domeniul administrării datoriei de stat, elaborarea rapoartelor analitice în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat.

b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Participarea la elaborarea politicii în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat.
 2. Monitorizarea datoriei sectorului public în  sistemul informatic DMFAS.
 3. Cuantificarea şi analiza indicatorilor în domeniul datoriei sectorului public şi garanţiilor de stat.
 4. Elaborarea rapoartelor privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat, buletinelor statistice lunare, precum şi altor rapoarte analitice, după necesitate.
 5. Estimarea şi generalizarea indicatorilor datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat la elaborare/rectificare/executare a legii bugetului de stat pe anii corespunzători şi CBTM.
 6. Elaborarea proiectelor de acte normative, precum și examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare, în domeniile de competență ale Serviciului.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de Consultant superior al  Serviciului analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice

 1. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);
 2. Legea nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (cu modificările și completările ulterioare);
 3. Hotărârea Guvernului nr.56/2020 ”Cu privire la aprobarea Programului "Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)".
 4. Hotărârea Guvernului nr.1148/2017 ”Cu privire la aprobarea Programului "Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2018-2020)".
 5. Hotărîrea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017);
 6. Hotărârea Guvernului nr.1136/2007 ”Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
 7. Raportul trimestrial privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat(http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria);
 8. Buletinul statistic lunar privind managementul datoriei de stat (http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria-de-stat).

c) Cerinţe specifice:

 • Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei, preferabil în domeniul finanţe.
 • Experienţă profesională – minim 1 an experiență profesională în domeniu.
 • Cunoaşterea:  limbii engleze la nivel B1.
 • Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • cunoaşte limba de stat;
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
 • informații suplimentare (poate fi descărcat pe:  https://mf.gov.md/ro/posturi-vacante

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

 • formularul de participare  (poate fi descărcat  de pe https://mf.gov.md/ro/posturi-vacante
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcat de pe https://mf.gov.md/ro/posturi-vacante
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat de pe:  https://mf.gov.md/ro/posturi-vacante

Termenul depunere a documentelor pentru participare la concurs este -

 10 august 2022, ora 16:30.

Candidații pot depune dosarul de participare la concurs, în format de hîrtie la

 • adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr.7, biroul nr.103 și bir.114 sau pot expedia dosarul în format electronic la adresa de e-mail: resurse.umane@mf.gov.md.
 • Pentru informații suplimentare contactați Secția resurse umane :
 • dna Aliona Moisei, șef adjunct DMI, șef Secție resurse umane,
 • telefon de contact 022 262 755 ;
 • dna Aparatu Natalia, consultant principal al Secției resurse umane,
 • telefon de contact: 022 262 778.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs

Despre companie

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

Misiunea

Ministerul Finanțelor reprezintă organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil de elaborarea politicilor previzibile, sustenabile și corecte în domeniul managementului finanțelor publice, prin promovarea transparenței bugetare, în strînsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative, în scopul asigurării unui echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile.

Viziunea

Activitatea Ministerului Finanțelor este axată în mod primordial pe atingerea unui nivel optim în dezvoltarea economică a societății. Prin urmare, relația cu propriul personal, partenerii și societatea civilă reprezintă componenta cheie în exercitarea cu succes a mandatului său.

Valorile

Ministerul Finanțelor își propune să fie de încredere, corect, transparent, rațional․

Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Domeniile principale de activitate ale Ministerului sunt: politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte privind reglementarea activității de întreprinzător, politici de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative.

În baza obiectivelor programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, identifică soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Bulevardul Grigori Vieru
Număr de contact:
022262778
E-mail:
natalia.aparatu@mf.gov.md
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?