Publicat  26 Septembrie 2022
Ofertă de muncă fierbinte

Consultant principal, Secția datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice (FP 97)

Ofertă de muncă fierbinte
Ministerul Finanțelor Chișinău Full Time Negociabil
Ministerul Finanțelor Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 2 ani
Oraș:
Chișinău
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

Scopul general al funcţiei:

 • Administrarea datoriei de stat externe şi a garanţiilor de stat externe. Monitorizarea datoriei externe a sectorului public. Participarea în procesul de elaborare a politicii în domeniul datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe, precum şi participarea în implementarea acesteia. Planificarea cheltuielilor de deservire a datoriei de stat externe, soldul datoriei de stat externe şi sursele externe de finanţare a bugetului de stat. Estimarea deservirii şi soldului datoriei externe a unităţilor administrativ-teritoriale, dar şi surselor externe de finanţare.

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Asigurarea procesului de elaborare/rectificare/executare a legii bugetului la capitolele ce ţin de competenţa Secţiei, precum şi elaborarea prognozelor aferente compartimentelor respective pentru cadrul bugetar pe termen mediu;
 2. Asigurarea monitorizării și raportării periodice a datoriei externe a sectorului public și garanțiilor de stat externe;
 3. Asigurarea ținerii evidenței și validării periodice a tranzacțiilor aferente datoriei externe a sectorului public şi public garantate în sistemul informatic DMFAS;
 4. Elaborarea proiectelor de acte normative, precum și examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare, în domeniile de competență ale Secției;
 5. Participarea la procesul de identificare a obiectivelor şi acţiunilor pentru implementarea politicii în domeniul datoriei de stat externe şi a garanţiilor de stat externe necesare pentru promovarea Programului Managementul datoriei de stat externe, dar şi asigurarea îndeplinirii acţiunilor respective.                                                                                                                                                                     Cerințe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul relaţiilor economice internaţionale, finanţe sau economie;

Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe.

Aspecte cognitive:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea domeniului de management al datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel B1 şi a unei limbi de circulaţie internaţională (franceza, spaniola, germana, etc.) la nivel B1;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc) Internet.

Experienţă profesională – 2 ani de experiență profesională în domeniul finanțelor publice.

 Abilități:

 • Aptitudine de lucru cu informația, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament:

Profesionalism, respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, punctualitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de echipă.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant al Secției datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice

 1. Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
 2. Legea nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
 3. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 4. PROGRAMUL “Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024)” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2022;
 5. Hotărârea Guvernului nr.696/2017 ”Cu privire la organizarea si funcționarea Ministerului Finanțelor”;
 1. Hotărârea Guvernului nr.1136/2007 ”Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • cunoaşte limba de stat;
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
 • informații suplimentare (poate fi descărcat pe:  https://mf.gov.md/ro/posturi-vacante

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

 • formularul de participare  (poate fi descărcat  de pe https://mf.gov.md/ro/posturi-vacante
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcat de pe https://mf.gov.md/ro/posturi-vacante
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat de pe:  https://mf.gov.md/ro/posturi-vacante

Termenul depunere a documentelor pentru participare la concurs este -

 10 august 2022, ora 16:30.

Candidații pot depune dosarul de participare la concurs, în format de hîrtie la

 • adresa poştală: mun. Chişinău, str. C.Tănase, nr.7, biroul nr.103 și bir.114 sau pot expedia dosarul în format electronic la adresa de e-mail: resurse.umane@mf.gov.md.
 • Pentru informații suplimentare contactați Secția resurse umane :
 • dna Aliona Moisei, șef adjunct DMI, șef Secție resurse umane,
 • telefon de contact 022 262 755 ;
 • dna Aparatu Natalia, consultant principal al Secției resurse umane,
 • telefon de contact: 022 262 778.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Despre companie

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

Misiunea

Ministerul Finanțelor reprezintă organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil de elaborarea politicilor previzibile, sustenabile și corecte în domeniul managementului finanțelor publice, prin promovarea transparenței bugetare, în strînsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative, în scopul asigurării unui echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile.

Viziunea

Activitatea Ministerului Finanțelor este axată în mod primordial pe atingerea unui nivel optim în dezvoltarea economică a societății. Prin urmare, relația cu propriul personal, partenerii și societatea civilă reprezintă componenta cheie în exercitarea cu succes a mandatului său.

Valorile

Ministerul Finanțelor își propune să fie de încredere, corect, transparent, rațional․

Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Domeniile principale de activitate ale Ministerului sunt: politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte privind reglementarea activității de întreprinzător, politici de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative.

În baza obiectivelor programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, identifică soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Bulevardul Grigori Vieru
Număr de contact:
022262778
E-mail:
natalia.aparatu@mf.gov.md
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?