Publicat  09 Septembrie 2022

Consultant principal în cadrul Serviciului juridic al Direcției management instituțional.,

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asistență și consultanță juridică; activități de perfecționare a legislației Republicii Moldova; reglementarea raporturilor juridice din domeniile de competență ale ministerului; îmbunătățirea calității proiectelor de acte normative.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea, promovarea, coordonarea și implementarea legislației referitoare la domeniile de activitate ale ministerului;
 2. Coordonarea acordării asistenței  metodologice pe domeniile de activitate;
 3. Acordarea suportului în procesul de desfășurare a achizițiilor publice;
 4. Reprezentarea intereselor ministerului și a instituțiilor subordonate acestuia în procedurile judiciare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul dreptului.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani de experiență în domeniul juridic.

Cunoștințe: Cunoașterea legislației în domeniul protecției mediului și legislației ce reglementează funcția publică și statutul funcționarului public; cunoașterea legii cu privire la Guvern, Legii privind actele normative; cunoașterea prevederilor Codului administrativ, Codului de procedură civilă, Codului penal, Codului de procedură penală, Codului contravențional, Codului de executare etc., cunoașterea modului de organizare  și funcționare a autorităților administrației publice centrale; cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1); cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Weblex/lex.justice.com.

Abilități: analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, soluționarea problemelor, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, planificarea activității.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, punctualitate, spirit de inițiativă, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  1. CV-ul cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact;
  2. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

   

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 3. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 4. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 5. Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008;
 6. Codul funciar al Republicii Moldova nr. 828/1991;
 7. Codul subsolului al Republicii Moldova nr. 3/2009;
 8. Codul silvic al Republicii Moldova nr. 887/1996;
 9. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002;
 10. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003;
 11. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 12. Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004;
 13. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 14. Legea nr. 25 privind codul de conduită a funcționarului public;
 15. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 16. Legea 100/2017 cu privire la actele normative;
 17. Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;
 18. Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 19. Legea integrității nr. 82/2017;
 20. Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 21. Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 22. Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
 23. Legea 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător;
 24. Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;
 25. Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu;
 26. Legea nr. 1538/1991 privind fondul ariilor naturale protejate;
 27. Legea nr. 440/1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă.

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?