Publicat  04 August 2022

Inspector superior al Direcţiei evaluare, administrare şi valorificare a bunurilor indisponibilizate în cadrul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale,

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor indisponibilizate, precum şi evaluarea patrimoniului bănuitului, învinuitului, inculpatului, condamnatului şi ale bunurilor pe care le deţine în calitate de beneficiar efectiv, în vederea recuperării bunurilor infracţionale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1) Evaluarea profilului financiar al bănuitului, învinuitului, inculpatului, condamnatului, precum şi evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale în cazuri de rezonanţă socială sporită.
2) Acordarea sprijinului practic şi metodic la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale angajaţilor Direcției;
3) Întocmirea de propuneri pentru elaborarea instrucţiunilor şi metodologiei de activitate pe domeniul respectiv;
4) Executarea în termen şi calitativ a solicitărilor şi indicaţiilor, ordinelor şi dispoziţiilor interne ale conducerii ARBI şi CNA;
5) Asigurarea protecţiei şi păstrării informaţiei care constituie secret de stat, bancar şi comercial, protecţia datelor cu caracter personal sau a datelor urmăririi penale;
6) Asigurarea logistică a unităţilor Agenţiei;
7) Participarea la  desfăşurarea acţiunilor speciale în sediile clădirilor Centrului sau adiacentului acestora (acţiuni antiteror, în cazul situaţiilor excepţionale, etc.), precum şi la măsurile sau acţiunile de urmărire penală pe cauzele penale din competenţa instituţiei în cadrul unor operaţiuni complexe, în cazul imposibilităţii acoperirii numerice cu ofiţerii de investigaţii sau ofiţerii de urmărire penală a măsurilor şi acţiunilor ce se impun.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;

Studii: studii superioare juridice, economice sau în domeniile specifice de activitate.
Experienţă profesională:  minim 3 ani în domeniu.
Dosarul de participare va fi depus la sediul CNA sau e-mail: concurs@cna.md
Cunoştinţe: 
            - cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
            - cunoaşterea mijloacelor tehnice din dotare;
            - cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, luare a deciziilor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.cna.md/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi varianta electronică:  https://cna.md/public/files/functii_vacante/acord_prelucrare_date.pdf), completat şi semnat olograf;
  - declaraţia pe proprie răspundere privind unele restricţii la angajare (vezi varianta electronică :  https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratia_restrictii_angajare.pdf), completat şi semnat olograf; 
  -  Certificatul medical (forma 086-U sau 086-E) şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (vezi varianta electronică : https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_stare_sanatate.pdf şi https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_antecedente_penale.pdf)
  -  copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  - 1 foto 3 x 4.
  - certificat(e) privind confirmarea stagiului de muncă începând cu 01.01.2019;
  * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
2. Codul penal;
3. Codul de procedură penală;
4. Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
5.Legea nr. 48/2016 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale;
6.Hotărârea Guvernului nr. 684/2018 cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracţionale,
7. Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul de expert judiciar.
8. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
9. HP nr.185/ 2022, cu privire la aprobarea Codului deontologic al angajatului Centrului Naţional Anticorupţie.

10. Lege nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor

11. Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;

12. Legea nr.133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

13. Convenţia ONU împotriva corupţiei, ratificată prin Legea nr.158/2007;

14. Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională din 08.11.1990;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?