Publicat  16 August 2022

specialist principal al Serviciului protocol, relații internaționale și cu publicul,

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Să contribuie la asigurarea accesului publicului la informațiile despre activitatea Consiliului Superior al Procurorilor. Să organizeze activități de protocol ale instituției.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. îndeplineşte, potrivit legii, activităţile de informare publică;
 2. realizează măsurile de protocol;
 3. ține evidenţa delegărilor peste hotarele ţării a membrilor CSP şi a colaboratorilor Aparatului, precum şi a rapoartelor rezultate din deplasări;
 4. efectuează traducerea documentelor, după necesitate;
 5. reprezintă Consiliul Superior al Procurorilor în raport cu publicul şi massmedia; asigură sarcina de purtător de cuvânt al Consiliului Superior al Procurorilor;
 6. elaborează comunicate vizavi de activitatea CSP şi asigură plasarea acestora pe pagina web oficială a CSP;
 7. actualizează informaţiile pe pagina web oficială a CSP;
 8. organizează conferințe de presă, briefing-uri, emisiuni televizate şi radiofonice, cu participarea membrilor Consiliului și a reprezentanților Colegiilor din subordine;
 9. contribuie la pregătirea declaraţiilor şi discursurilor pentru publicare şi difuzare în mass-media;
 10. reflectă prin imagini video şi foto activitățile și evenimentele Consiliului Superior al Procurorilor;
 11. elaborează proiecte de recomandări metodice în vederea utilizării mijloacelor mass-media în asigurarea transparenţei activităţii Consiliului;
 12. colaborează cu toate mijloacele de informare în masă din Republica Moldova şi cele de peste hotare;
 13. generalizează respectarea principiului transparenţei în activitatea Consiliului Superior al Procurorilor şi înaintează propuneri privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniu;
 14. realizează și alte sarcini în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Regulament.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • abilități de utilizare a computatorului

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități -

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul de etică al procurorilor;
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură;
 • Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12- 225/16 din 14.09.2016;
 • Regulamentul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-75/18 din 04.05.2018;
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
 • Hotărârea Guvernului nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?