Publicat  27 Iulie 2022

Consultant superior, Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Participarea la coordonarea activităţii Direcției tehnologii informaționale, statistică și documentare, organizarea și coordonarea procesului de asistență tehnică pentru Completele de Soluționare a Contestațiilor; participarea la elaborarea rapoartelor anuale de performanță ale Agenției.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asistarea tehnică a Completelor de Soluționare a Contestațiilor și întocmirea proceselor verbale ale ședințelor.
 2. Elaborarea rapoartelor statistice privind soluționarea contestațiilor precum și a rapoartelor de activitate ale Agenției.
 3. Înaintarea de propuneri privind eficientizarea procesului de colectare şi evidenţă a datelor statistice, precum și a modului de elaborare a rapoartelor statistice.
 4. Colectarea, sistematizarea, analiza și evaluarea informațiilor privind cazurile de soluționare a contestațiilor.
 5. Întocmirea răspunsurilor privind comunicarea datelor statistice solicitanților precum și, după caz, publicarea acestora pe pagina web a Agenției.
 6. Primirea și înregistrarea în sistemul informațional a contestațiilor și a altor documente aferente.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • 1 an de experiență profesională în domeniu;
 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, statistică, administrare publică, drept, alte domenii relevante funcției;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
 • Abilităţi medii de utilizare a computerului;
 • Cunoașterea MS Office;
 • Capacități de analiza a datelor și raportare;
 • Cunoașterea și experiența de lucru în sistem informațional de management al documentelor, bazat pe ELO digital va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea procesului de soluționare a contestațiilor va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea legislației privind achiziții publice și achiziții sectoriale, și experiența de lucru în domenii respective ar constitui un avantaj;
 • Experiența în organizarea ședințelor, inclusiv prin utilizarea ZOOM;
 • Experiența dovedită în lucrări de secretariat;
 • Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală;
 • Experiența în organizarea comunicării oficiale cu instituții publice și operatori economici ar constitui un avantaj.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Salariul pe funcție

De la 7620 Lei Salariul de bază

Bibliografia concursului

 1. Legea  nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;
 2. Hotărîrea Parlamentului nr. 271/2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;
 3. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Hotărârea Guvernului privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet nr. 188/2012;
 5. Legea nr. 467/2003, cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat;
 6. Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 7. Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere;
 8. Hotărîrea Guvernului  nr. 618/1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova”;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 499/2012 cu privire la subdiviziunea e-Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?