Publicat  04 Iulie 2022

Consultant principal în Direcția politică internă, Direcția politică internă

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Acordarea asistenței informaționale și logistice activității Președintelui Republicii Moldova în domeniul protecției sociale și sănătății publice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1) Acordă asistență organizatorică și informațională consilierilor prezidențiali pe domeniile de competență;

2) Examinează scrisorile, demersurile, petițiile parvenite în adresa Aparatului Președintelui Republicii Moldova și în coordonare cu consilierul prezidențial readresează sau întocmește răspunsuri la acestea;

3) Participă la expertizarea legilor supuse promulgării, pe domeniile de competență;

4) Conlucrează cu instituțiile/autoritățile publice pe diverse subiecte aferente domeniilor de competență.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniile relevante sarcinilor funcției;

- studii superioare de licenţă în domeniul asistenței sociale, administrației publice, dreptului, științe sociale, sănătate publică;

- abilități de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronica. 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA  

Codul administrativ al Republicii Moldova

Legea nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova

Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii

de demnitate publică

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional

Legea nr.982/2000 privind accesul la informație

Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995

Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală

Legea asistenței sociale nr.547/2003

Legea nr.123/2010 cu privire la serviciile sociale

Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale 

Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală

Decretul nr.1090/2019 privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui

Republicii Moldova

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?