Publicat  23 Iunie 2022

Specialist principal, Direcția comerț

Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Bălți

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea funcționării legale și efective a comercianților de toate tipurile, a întreprinderilor de alimentație publică și prestatoare de servicii.

Asigurarea activității eficiente și calitative de constatare a contravențiilor administrative comise în domeniul comerțului și conlucrarea cu organele aferente întru evitarea acestora.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Supravegherea activităţii de comerț a unităţilor  de comerţ cu ridicata şi la unităţile de prestare a serviciilor şi constatarea contravenţiilor prevăzute de art. 273 al Codului contravenţional nr. 218 din 24.10.2008 şi întocmirea proceselor-verbale de contravenţie.
 2. Monitorizarea respectării şi executării actelor legislative şi normative ce reglementează activitatea de comerţ.
 3. Asigurarea evidenţei proceselor-verbale în registrul de evidenţă a proceselor-verbale cu privire la contravenţie şi evidenţa tuturor documentelor anexe şi materialelor acumulate în procesele de constatare a contravenţiilor.
 4. Evidenţa şi monitorizarea unităţilor comerciale şi a locurilor de vînzare, precum şi a datelor aferente acestora în resursa informaţională din domeniul comerţului.
 5. Crearea rapoartelor pe domenii de activitate: comerţ cu amănuntul, comerţ cu ridicata, prestarea serviciilor şi servicii de alimentaţie publică şi crearea rapoartelor cu privire la activitatea de comerţ la solicitările autorităţilor publice.
 6.   funcționării eficiente a sistemului M-pass și PUD-2 întru recepționarea NIAC;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de regulă în domeniul economiei, alimențației publice, jurisprudenței etc.

Experiență: de preferință cel puțin 1 an experiență în domeniul aferent funcției publice solicitate.

Cunoștințe:

 • Cultură generală;
 • Etos şi cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;
 • Cunoașterea legislației în domeniul arhivistic;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilități: lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, gîndire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările.

Atitudini/comportamente: imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvîrşită, spirit de iniţiativă, lucrul în echipă, tact şi pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-  Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018;

 • Acte în domeniul administrației publice locale:
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr.231 23.09.2010 cu privire la comerțul interior
 • Legea nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice
 • Legea nr. 133 din 17.06.2006 privind declararea averii și a intereselor personale
 • Legea Nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător
 • Hotărârea Guvernului Nr.931 din 08.12.2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul
 • Hotărârea Guvernului Nr.1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație public
 • Hotărârea Nr.931 din 08.12.2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul.
 • Regulamentul nr.9/3 din 29.09.2016 de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul mun.Bălți în redacție nouă.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?