Publicat  16 Iunie 2022

Inspector superior, Inspecția pentru Protecția Mediului Ialoveni

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea controlului și supravegherii de stat în domeniul protecției mediului și utilizarea resurselor naturale în limitele unității administrativ teritoriale ale subdiviziunii, în baza obiectivelor stabilite. 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementarea politicii de mediu, programelor, planurilor naționale și  locale de acțiuni, a legislaţiei în domeniul protecției mediului şi utilizării resurselor naturale.
 2. Exercitarea controlului și supravegherii de stat în domeniul protecției mediului și folosirii raționale a resurselor naturale.
 3. Constatarea faptelor ilicite din domeniul protecției mediului.
 4. Calcularea și recuperarea prejudiciilor și altor obligații pecuniare, rezultate din modul de conformare cerințelor cadrului normativ de mediu și funcționării principiului „poluatorul plătește”.

Reprezentarea intereselor Inspecției în limita împuternicirilor acordate.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau master, în domeniul protecției mediului, ecologiei, biologiei, juridice.

Experienţă profesională: Minim 1 an în domeniul protecției mediului sau funcției similare.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare de decizii, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

●      Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr.158–XVI din 04.07. 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;

Legea nr.952-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație;

Hotărîrea Guvernului nr.201 din  11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 1. Hotărîrea Guvernului nr.548 din 13.06.2018 cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului;
 2. Codul contravențional al RM nr. 218 din  24.10.2008;
 3. Codul funciar al RM nr.828-XII din 25.12.1991;
 4. Codul silvic nr.887 al RM din 21.06.1996;
 5. Codul subsolului al RM nr.3-XVI din 02. 02.2009;
 6. Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 7. Legea nr.1515-XII din 16.05.1993 privind protecția mediului înconjurător;
 8. Legea apelor nr.272 din 23.12.2011;
 9. Legea nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile;
 10. Legea nr.1102 din 06.02.1997 cu privire la resursele naturale;
 11. Legea nr.1538-XIII din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat;
 12. Legea nr.440 din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecție a apelor rîurilor şi bazinelor de apă;
 13. Legea regnului animal nr.439-XIII din 27.04.1995;
 14. Legea regnului vegetal nr.239-XVI din 08.11.2007;
 15. Legea nr.591 din 23.09.1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale;
 16. Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?