Publicat  23 Iunie 2022

Specialist principal, Secția politici educaționale și management în cadrul Direcției învățământ, tineret și sport

Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Bălți

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Promovarea politicilor curriculare în instituţiile de învățământ general din municipiu.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Organizează activitatea metodică şi formarea profesională continuă a cadrelor didactice.
 • În colaborare cu managerii instituțiilor din subordine propune pentru aprobare Planul de formare continuă municipal anual și perspectiv;
 • Monitorizează implementarea  Planului de formare continuă municipal;
 • Informează instituțiile de învățământ cu referire la ofertele de formare continuă;
 • Deleagă cadrele didactice și manageriale la cursurile de formare continuă.
 • Asigură implementarea şi monitorizarea respectării curriculumului la disciplinele din aria curriculară Arte, Dezvoltarea personală și orele opționale.
 • Asigură corelarea și informarea cu privire la modificările la nivel de curriculum;
 • Acordă suport metodologic în  proiectarea demersului didactic;
 • Monitorizează implementarea prevederilor curriculare la disciplină;
 • Organizează seminare instructive și ateliere de lucru la disciplină;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare pedagogice.

 

Experiență: 1 an de experiență profesională în domeniu, cursuri de perfecționare profesională în domeniu;

 

Cunoștințe:

 • Cultură generală;
 • Ethos şi cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;
 • Cunoașterea legislației în domeniul educației;
 • Cunoașterea legislației în domeniul asistenței sociale;
 • Cunoştinţe de operare la calculator

Abilități: lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, gîndire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările.

Atitudini/comportamente: Imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvârșită, spirit de iniţiativă, lucrul în echipă, tact şi pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014
 • Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, aprobat prin ordinul ministerului nr. 235/2016
 • Cadrul de Referință al Curriculumului Național, aprobat prin ordinul ministerului nr.432/2017
 • Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ministerului nr.861/2015
 • Standardele de calitate pentru instituţiile de învățământ primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul ministerului nr.970/2013
 • Hotărârea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993, pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?