Publicat  23 Iunie 2022

Specialist principal, Direcția juridică

Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Bălți

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Îmbunătățirea activității autorităților administrației publice- primăriei mun. Bălți li Consiliului municipal Bălți, prin asigurarea juridică a activității acestora, precum și prin executarea și aplicarea uniformă a legislației în domeniul gospodăriei municipale, învățămîntului, tineretului și sportului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea juridică a activităţii autorităţii administraţiei publice în domeniul gospodăriei comunale, învăţământului, tineretului şi sportului.
 2. Monitorizarea respectării legislaţiei Republicii Moldova în domeniul gospodăriei comunale, învăţământului, tineretului şi sportului.
 3. Reglementarea chestiunilor ce ţin de competenţa autorităţii administraţiei publice în domeniul gospodăriei comunale, învăţământului, tineretului şi sportului.
 4. Îmbunătăţirea calităţii proiectelor actelor normative, perfecţionarea bazei normative a autorităţii administraţiei publice în domeniul gospodăriei comunale, învăţământului, tineretului şi sportului.
 5. Reprezentarea efectivă a intereselor autorităţii administraţiei publice în instanţele de judecată.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de regulă în domeniul juridic, eonomic, administrație publică, e.t.c.

Experiență: de preferință cel puțin 1 an experiență în domeniul aferent funcției publice solicitate.

Cunoștințe:

 • Cultură generală;
 • Etos şi cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilități: lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, gîndire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările.

Atitudini/comportamente: imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvîrşită, spirit de iniţiativă, lucrul în echipă, tact şi pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și interese personele
 • Legea nr. 82 din 25 mai 2017 integrității
 • Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 • Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

 

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
 • Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
 • Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 • Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
 • Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ teritorială a Republicii Moldova

 

 • Acte normative în domeniul de specialitate
 • Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003
 • Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991
 • Codul administrativ nr. 116 din 19.07.2018
 • Codul contravențional nr. 218-XVI din 24.10.2008
 • Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
 • Hotărârea Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”
 • Hotărârea Guvernului nr. 266 din 9 martie 2016 „Cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale”
 • Hotărârea Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Poziții vacante active

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?