Publicat  26 Septembrie 2022
Ofertă de muncă fierbinte

Șef adjunct direcție, Șef Secție prognoză şi analiză macrofinanciară din cadrul Direcţiei politici bugetare și sinteză bugetară

Ofertă de muncă fierbinte
Ministerul Finanțelor Chișinău Full Time Negociabil
Ministerul Finanțelor Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 4 ani
Oraș:
Chișinău
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

a) Scopul general al funcţiei:
 • Coordonarea activităţilor în procesul de elaborare a cadrului macro-fiscal pe termen mediu şi dezvoltarea continuă a planificării bugetare.
b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
 1. Coordonarea activităților în procesul de elaborare a cadrului macro-fiscal pe termen mediu şi dezvoltarea continuă a planificării bugetare.
 2. Coordonarea procesului de elaborare şi implementare a legislației şi metodologiei bugetare ce țin de competențele secției;
 3. Coordonarea elaborării Notei privind riscurile bugetar-fiscale, ca parte a documentației bugetare anuale;
 4. Coordonarea asistenței metodologice în domeniul ce ţine de competențele secției;
 5. Asigurarea conducerii/managementului secției;
 6. Realizarea sarcinilor corespunzătoare în calitate de șef adjunct al direcției.
Cerinţe specifice:
 • Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei/finanţelor.
 • Experienţă profesională – minim 4 ani de experiență profesională în domeniu.
 • Cunoaşterea: limbii engleze la nivel B2.
 • Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.
Bibliografie în baza căreia vor fi formulate întrebări pentru probă scrisă și interviu la funcția vacantă de Șef adjunct direcție, Șef Secție prognoză şi analiză macrofinanciară din cadrul Direcţiei politici bugetare și sinteză bugetară
 
 1. Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial ediție specială din 8 februarie 2007);
 2. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);
 3. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 8 august 2014);
 4. Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale (republicată în Monitorul Oficial nr.397-399/703 din 31 decembrie 2014);
 5. Legea bugetară anuală;
 6. Hotărîrea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017)
 7. Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2008 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial nr.370-376/2727 din 31 decembrie 2015).
 8. Ordinul ministrului finanţelor nr.209/2015 Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului (Monitorul Oficial nr. 370-376/2728 din 31.12.2015).

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • cunoaşte limba de stat;
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;
 • informaţii suplimentare (poate fi descărcat aici).

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

 • formularul de participare (poate fi descărcat aici);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere care poate fi descărcat aici);
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 03 iunie 2022, ora 16:00.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concursul pentru funcția de consultant principal, Serviciul comunicare - 26 mai 2022, ora 16:00.

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;

e-mailresurse.umane@mf.gov.md.

Pentru informații suplimentare contactați Secția resurse umane
Aliona Moisei, șef adjunct DMI, șef Secție resurse umane
telefon de contact: 022 26 27 55
Aparatu Natalia, consultant principal al Secției resurse umane 
telefon de contact: 022 26 27 78

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Despre companie

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

Misiunea

Ministerul Finanțelor reprezintă organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil de elaborarea politicilor previzibile, sustenabile și corecte în domeniul managementului finanțelor publice, prin promovarea transparenței bugetare, în strînsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative, în scopul asigurării unui echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile.

Viziunea

Activitatea Ministerului Finanțelor este axată în mod primordial pe atingerea unui nivel optim în dezvoltarea economică a societății. Prin urmare, relația cu propriul personal, partenerii și societatea civilă reprezintă componenta cheie în exercitarea cu succes a mandatului său.

Valorile

Ministerul Finanțelor își propune să fie de încredere, corect, transparent, rațional․

Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Domeniile principale de activitate ale Ministerului sunt: politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte privind reglementarea activității de întreprinzător, politici de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative.

În baza obiectivelor programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, identifică soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Bulevardul Grigori Vieru
Număr de contact:
022262778
E-mail:
natalia.aparatu@mf.gov.md
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?