Publicat  26 Septembrie 2022
Ofertă de muncă fierbinte

Specialist principal al Secției de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare din cadrul Direcției Trezoreria Regionala Chișinău-bugetul de stat

Ofertă de muncă fierbinte
Ministerul Finanțelor Chișinău Full Time Negociabil
Ministerul Finanțelor Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 1 an
Oraș:
Chișinău
APLICĂ CU ÎNCREDERE
Companie verificată de echipa delucru.md
Job verificat de echipa delucru.md

Descrierea poziției vacante

a) Scopul general al funcției:
 • Contribuirea la implementarea politicii statului în domeniul bugetar prin coordonarea şi asigurarea procesului de executare de casă a bugetului de stat prin sistemul trezorerial.
b) Sarcinile de bază ale funcției:
 1. Reflectarea exactă, transparentă și în termen în evidența contabilă a operațiunilor ce țin de executarea de casă a bugetului de stat efectuate prin trezoreria regională, întocmirea rapoartelor privind executarea de casă a bugetului de stat:
 2. Prelucrarea extraselor din conturile deschise în lei și în valută străină și eliberarea extraselor din conturile curente și a fișelor executării conturilor curente ale autorităților/instituțiilor deservente:
 3. Stabilirea din lista potențialilor beneficiari a persoanelor care vor beneficia de compensații/subvenții
 4. Monitorizarea, verificarea și executarea încasărilor neidentificate.
 5. Participarea la instruirea contabililor autorităților/instituțiilor bugetare deservente:
 6. Acordarea asistenţei consultative autorităților/instituțiilor deservente.
c) Cerințe specifice:
 • Studii: superioare, absolvite cu diploma de licență sau echivalente în domeniul financiar, contabilitate.
 • Experiența profesională –preferabil 1 an în domeniul solicitat.
 • Cunoașterea: limbii engleze la nivel B1.
 • Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională (franceza, germana) este un avantaj.
Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă și interviu la funcția vacantă de specialist principal al Secției de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare – specialist principal
 
 1. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
 2. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 3. Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.39/1993 cu privire la Trezoreria de Stat;
 4. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014;
 5. Legea nr.397/ 2003 privind finanțele publice locale;
 6. Legea contabilității nr.113/2007;
 7. Legea privind achizițiile publice nr.131/2015
 8. Hotărârea Guvernului nr. 696/2017 cu privire la organizarea si funcționarea Ministerului Finanțelor
 9. Ordinul ministrului finanțelor nr.208/2015 privind Clasificația bugetară;
 10. Ordinul ministrului finanțelor nr.215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor;
 11. Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • cunoaşte limba de stat;
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;
 • informaţii suplimentare (poate fi descărcat aici).

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

 • formularul de participare (poate fi descărcat aici);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere care poate fi descărcat aici);
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 03 iunie 2022, ora 16:00.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concursul pentru funcția de consultant principal, Serviciul comunicare - 26 mai 2022, ora 16:00.

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;

e-mailresurse.umane@mf.gov.md.

Pentru informații suplimentare contactați Secția resurse umane
Aliona Moisei, șef adjunct DMI, șef Secție resurse umane
telefon de contact: 022 26 27 55
Aparatu Natalia, consultant principal al Secției resurse umane 
telefon de contact: 022 26 27 78

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Despre companie

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

Misiunea

Ministerul Finanțelor reprezintă organul de specialitate al administrației publice centrale responsabil de elaborarea politicilor previzibile, sustenabile și corecte în domeniul managementului finanțelor publice, prin promovarea transparenței bugetare, în strînsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative, în scopul asigurării unui echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile.

Viziunea

Activitatea Ministerului Finanțelor este axată în mod primordial pe atingerea unui nivel optim în dezvoltarea economică a societății. Prin urmare, relația cu propriul personal, partenerii și societatea civilă reprezintă componenta cheie în exercitarea cu succes a mandatului său.

Valorile

Ministerul Finanțelor își propune să fie de încredere, corect, transparent, rațional․

Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Domeniile principale de activitate ale Ministerului sunt: politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte privind reglementarea activității de întreprinzător, politici de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative.

În baza obiectivelor programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, identifică soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Bulevardul Grigori Vieru
Număr de contact:
022262778
E-mail:
natalia.aparatu@mf.gov.md
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?