Publicat  30 Mai 2022

Specialist principal, Direcția proprietate municipală și relații funciare în cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Bălți

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea în baza legislației Republicii Moldova și a actelor juridice locale a politicii în domeniul transmiterii în locațiune a activelor neutilizate de proprietate municipală.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Desfăşurarea lucrărilor organizaţionale-practice privind transmiterea în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale.
 2. Ţinerea registrului bunurilor proprietăţii municipale, transmis persoanelor fizice şi juridice pe contaractele de locaţiune şi contractelor de comodat.
 3. Elaborarea proiectelor de decizii a Consiliului municipal Bălţi în limita competenţei sale pe chestiunile dării bunurilor în locaţiune şi aflate în locaţiune.
 4. Monitoringul procesului de transmitere în locaţiune a proprietăţii neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor municipale, instituţiilor publice şi bugetare.
 5. Asigurarea organizării şi desfăşurarea licitaţiilor de realizare a dreptului de a încheia contractul de locaţiune a activelor neutilizate proprietăţii municipale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de regulă în domeniul economiei, drept.

Experiență: de preferință cel puțin 1 an experiență în domeniul aferent funcției publice solicitate.

Cunoștințe:

 • Cunoașterea legislației corespunzătoare a RM;
 • Cunoașterea limbii de stat, limbii ruse;
 •  Cunoştinţe de operare la calculator cu pachetul Microsoft Office (Excel, Power Point, Word ș.a.);
 • Cunoştinţe de operare cu Internetul (Mozilla Firefox, Chrome, Google, Internet Explorer ș.a.).

Abilități: lucru cu documentele și informaţia, planificare, analiză, negocieri, comunicare eficientă (verbal şi în scris), lucru în echipă, utilizare a tehbicii de calcul.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, punctualitate, spirit de inițiativă, creativitate, legitimitate, imparţialitate, obiectivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, disciplină, loialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvîrşită, tact şi pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomaţie, flexibilitate, spirit de observaţie.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova
 • ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL SERVICIULUI PUBLIC

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

- Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

-  Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017;

-  Codul administrativ al RM nr. 116 din 19 iulie 2018;

 

 • ACTE ÎN DOMENIUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE:
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;

 

 • ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL DE SPECIALITATE:
 • Codul Funciar RM nr. 828-XII din 25.12.1991;
 • Legea RM cu privire la proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale nr. 523 - XIV din 16.07.1999;
 • Legea RM privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006
 • Legea RM privind delimitarea proprietăţii publice nr. 29 din 05.04.2018;
 • Legea RM cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998;
 • Legea RM cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004;
 • Legea RM privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121 din 04.05.2007;
 • Legea RM privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr. 1308 - XIII din 25.07.1997;
 • Legea RM cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179 din 10.07.2008;
 • Codul contravențional al RM nr. 218 din 24.10.2008 (Contravenții în domeniul protecției mediului);
 • Hotărîrea Guvernului RM nr. 984 din 21.09.1998 „Cu privire la unele măsuri pentru urgentarea procesului de împroprietărire” ;
 • Hotărîrea Guvernului RM nr. 1428 din 16.12.2008 «Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea – cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente»;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?