Publicat  27 Septembrie 2022

Contabil-șef,

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității și altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Organizează și asigură ținerea continuă a contabilității.

2. Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinației în baza planurilor

de finanțare.

3. Asigură controlul asupra utilizării corecte și cu economie a mijloacelor finaciare.

4. Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului instanței.

5. Elaborarea proiectului de buget și întocmirea bugetului anual.

6. Întocmirea și coordonarea cu conducătorul instituției, a devizelor și a calculelor de deviz.

7. Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare trimestriale și anuale. 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limbii de stat, posedarea cunoștinșelor de operare la calculator: Word, Exel, Internet;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. Cunoașterea legislației în domeniul administrației publice locale și domeniul financiar.
 6. are studiile superioare în domeniul financiar-economic;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
 11. Experiență în domeniu- 2 ani

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul financiar-economic.

Cunoașterea legislației în domeniul administrației publice și domeniul financiar.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
 • Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;
 • Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003;
 • Legea privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;
 • Legea contabilităţii nr.113 din 27.04.2007;
 • Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018;
 • Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270 / 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 • Legea cu privire la accesul la informare, nr.982-XIV din 11.05.2008;
 • Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 • Hotărârea Guvernului nr.500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe ;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și  raportarea financiară în  sistemul bugetar;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.208 din 24.12.2015 privind clasificarea bugetară;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.215 din 28.12.2015cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?