Publicat  31 Mai 2022

Șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri, Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea  activității  secției prin stabilirea sarcinilor și verificarea executării acestora,în baza legislației și actelor normative,care reglementeaza raporturile în domeniul construcției, gospodăriei comunale și drumurilor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Implementarea politicilor în domeniul construcției, gospodăriei comunale și drumuri în conformitate cu legislația în vigoare.

2.Managementul secției construcții, gospodărie comunală și drumuri.

3.Acordarea asistenței informaționale și metodologice subdiviziunilor în domeniul construcției, gospodăriei comunale și drumuri.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii - superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente în domeniul   construcției,gospodărie comunală,drumuri.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr.113 din 17.06.2019 privind declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018;
 • Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutului persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

 

 • Acte normative în domeniul de specialitate:

-  Legea privind calitatea în construcții cu modificările ulteriooare (nr.721 din 02.02.1996);

-  Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (nr.163 din 09.07.2010);

-  Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015

- Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității în construcții;

- Hotărîrea Guvernului nr.382 din 24.04.1997 privind urmărirea comportării în exploatare,intervențiile în timp și post utilizarea construcțiilor;

- Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 privind recepția construcțiilor și instalațiilor aferente;

-  Hotărîrea Guvernului nr.1570 din 09.12.2002 cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcții;

- Hotărîrea Guvernului nr.329 din 23.04.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții;

-  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții;

- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 666 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;

- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.667 din 25.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?