Publicat  19 Mai 2022

Specialist principal, Direcția Financiară

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Ținerea evidenței contabile a Agenției, înregistrarea și evidența tranzacțiilor financiare, materialelor, veniturilor și cheltuielilor, activelor și pasivelor, evidența și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, participarea la întocmirea rapoartelor.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Participarea la planificarea/modificarea bugetului, generalizarea informațiilor referitor la planificarea bugetelor pe subdiviziuni;
 • Efectuarea analizei pentru tipuri de cheltuieli și determinarea resurselor economisite pe fiecare segment;
 • Planificarea/modificarea bugetului conform limitelor de alocații financiare și distribuirea pentru achiziții publice;
 • Participarea la elaborarea tarifelor pentru prestarea serviciilor în domeniul sănătății publice;
 • Participarea la întocmirea listelor de tarifare și schemelor de încadrare a personalului
 • Ținerea evidenței cheltuielilor de personal;

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii superioare în economie, contabilitate sau finanțe;
 • 5 an de experiență profesională în domeniu;
 • Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008.

2.Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008.

3. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.

4. Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007.

5. Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355 din 23.12.2005.

6. Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012.

7. Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor financiare nr.433 din 15.07.2015.

8.Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

9. Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemului bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar nr.216 din 28.12.2015.

10. Ordinul Ministerului Finanțelor privind clasificația bugetară nr.208 din 24.12.2015.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?