Publicat  15 August 2022

specialist fiscal (perceptor fiscal),

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 1. Colectarea impozitelor locale;
 2. Asigurarea evidenţei complete şi integrale a tuturor contribuabilor din localitate;
 3. Conlucrarea cu cetăţenii în scopul respectării termenilor de plată stabiliţi  pentru achitarea impozitelor locale stabilite;
 4. Întocmirea dărilor de seamă lunare, trimestriale şi anuale privind achitarea impozitelor;
 5. Evidenţa bunurilor imobile aflate în posesia populaţiei din localitate;
 6. Pregătirea pachetului de documente pentru încasarea silită a impozitelor de la persoanele restanţiere.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. -  organizează calcularea şi perceperea de la contribuabili a impozitelor şi taxelor locale;

  - duce evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale ale acestora;

  - întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea stingerii benevole şi silite a obligaţiunilor fiscale ale acestora;

  - înmînează şi repartizează avizele de plată contribuabililor, asigură evidenţa, încasarea şi transferarea la timp a mijloacelor băneşti la buget;

  - efectuează şi prezintă dări de seamă privitor la achitarea impozitelor;

  - întroduce date şi gestionează baza de date cu privire la subiectul şi obiectul impunerii atît pentru persoanele fizice cît şi pentru agenţii economici;

  - efectuează calculul preventiv al contribuţiei agenţilor economici la bugetul local;

   - elaborează proiecte de decizii şi dispoziţii care se referă la domeniul său de competenţă;  

  -  examinează  scrisorile, cererile şi reclamaţiile contribuabililor;

  - compensează, de comun cu inspectoratul fiscal sau restituie sumele plătite în plus şi sumele care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite;

  - exercită şi alte atribuţii care se referă la domeniul său de competenţă, stipulate în actele normative şi legislative în vigoare, în fişa de post, execută însărcinările date de primar, în conformitate cu legislaţia.

   

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei, juridic

experienţă de muncă în domeniul fiscal şi administraţiei publice locale cel putin un an

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 4610 Lei + performanta+ tichete de masă 45lei/zi

Bibliografia concursului

cod fiscal

cod admnistrativ, 

legea pruvund statutul functionarului public 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?