Publicat  31 Mai 2022

Contabil șef, Primăria Brînzenii Noi

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile a bugetului

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Asigurarea tinerii evidenței veniturilor şi cheltuielilor bugetului.

2. Dirijarea şi organizarea activității contabile a Primăriei;

3. Elaborarea proiectului de buget și întocmirea bugetului anual;

4. Întocmirea și prezentarea rapoartelor privind executarea bugetului local, etc.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

studii: superioare sau medii speciale în domeniul contabilității, finanțelor, economie; -competente manageriale de administrare și gestionare a resurselor financiare; resurselor materiale;

-cunoașterea legislației în vigoare în domeniu;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6230 Lei

Bibliografia concursului

 1. Acte legislative în domeniul serviciului public:

  1.         Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994; 

  2.         Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.

  3.        Legea nr. 436/2006  ,,Privind administrația publică locală”;

  5.         Legea nr. 158/ 2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

  6.         Legea nr. 25/2008 ,,Privind Codul de conduită al funcționarului public”;

  7.         Legea nr. 133/2016 ,,Privind declararea averii și a intereselor personale”;

   

  9.         Legea nr. 133/2011 ,,Privind protecția datelor cu caracter personal”.

   

  Acte legislative în domeniul de specialitate:

  •           Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (MO Nr. 223-230 din 08.08.2014);

  •           Legea Contabilității nr. 113/2007 (MO nr.90-93/399 din  29.06.2007), republicata la 07.02.2014;

  •           Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

  •           Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

  •           Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017;

  •           Legea nr. 397/2003 legea privind finanțele publice locale

  •           Ordinul Ministerului Finanțelor privind Clasificația bugetară nr. 208/2015 (MO nr 370-379 din 31.12.2015);

  •           Normele metodologice privind  executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (Ordinul nr.215 din 28.12.2015) cu modificările ulterioare; 

  •           Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (Ordinul nr.216 din 28.12.2015);

  •           Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.764/1992;

  •           Regulamentul privind inventarierea aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 60/2012.   

   

   

   

   

   

   

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?