Publicat  13 Mai 2022

specialist (în problemele perceperii fiscale), Aparatul primarului

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea și desfășurarea activității de percepere și colectare a impozitelor, taxelor locale, precum și elaborarea strategiilor de percepere fiscală. 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Calcularea și perceperea impozitelor pe proprietate și a taxelor locale;

2. Popularizarea legislației fiscale;

3.Evidența achitării impozitelor pe proprietate de la persoanele fizice;

4. Prezentarea dărilor de seamă;

5. Examinarea demersurilor, propunerilor și recomandărilor cetățenilor și consilierilor în probleme ce țin de perceperea fiscală;

6. Elaborarea proiectelor de decizii, notelor informative, rapoartelor, proiectelor dispozițiilor primarului privind activitatea de percepere fiscală;

7. Eliberarea certificatelor privind plata impozitelor etc.;

8. Îndeplinirea altor sarcini prevăzute de lege sau încredințate de primar.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare sau medii de specialitate în domeniul contabilității.

Experiență profesională: minimum 2 ani de activitate în AAPL sau domeniul evidenței contabile.

Cunoștințe: 

- cunoașterea legislației în domeniu;

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, internet și alte programe

Abilități: lucru cu informația, planificarea, organizarea, luare a deciziilor, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, soluționarea problemelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect fașă de cetățeni, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, spirit de inițiativă, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă, lucru în grup.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

1. Constituția Republicii moldova

2. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

3. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

4. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

5. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;

6. Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

7. Legea nr. 1163 din 24.04.1997 Codul Fiscal;

8. Legea nr. 397 din 16.10.2006 privind finanțele publice locale;

9. Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale;

10. Hotărârea Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

11. Hotărârea Guvernului RM nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

12. Alte surse de informare.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?