Publicat  30 Aprilie 2022

Arhitect-şef, primăria or. Anenii Noi

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

    Asigurarea realizării în teritoriul primăriei oraşului Anenii Noi a politicii de stat în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Realizarea politicii de stat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului.

2. Realizarea cazurilor de încălcare a legislaţiei în vigoare în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului prin sitarea lucrărilor de prospecţiuni tipografo-geodezice de cercetare tehnico geologică şi de trasare.

3. Organizarea expertizei de stat a proiectelor şi compartimentelor urbanistice elaborate, a proiectelor obiectelor de construcţie noi şi care necesită reabilitare.

4. Efectuarea actelor de la beneficiari privind executarea lucrărilor de amplasament , construire modificare, reconstruire, extindere şi amenjarea teritoriului în conformitate cu documentaţia de proiect întocmită  şi aprobată în modul stabilit.

-elberează potrivit legislaţiei în vigoare certificate de urbanism, autorizaţii de construcţie şi amplasare , disfiinţare, schimbare a destinaţiei ;

- avizeză documentaţia de amenajare  a teritoriului şi celei urbanistice, precum şi a proiectelor tuturor obiectelor  amplasate în limita teritoriului primăriei oraşului.

5. Elaborarea priectelor de decizii în domeniu, însoţite de notă informativă şi înaintarea spre aaprobare Consiliului orăşenesc.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare în domeniu.

experienţă profsională - cel puţin 2 ani ( preferabil experienţă în serviciul public).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

-

Bibliografia concursului

Legea 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

Legea 721/1996 privind calitatea în construcţii;

Legea 835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului;

Legea 436/2006 privind administraţia publică locală;

Legea 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?