Incluziune în activități umanitare în situații de risc și urgențe - Inclusive Humanitarian Action Officer

HANDICAP INTERNATIONAL Toate regiunile Full-time Negociabil
HANDICAP INTERNATIONAL Toate regiunile Full-time Negociabil

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full-time
Studii:
Medii
Experiență:
de la 1 an
Oraș:
Toate regiunile

Descrierea poziției vacante

HI – Humanity & Inclusion este în cautare de specialiști pentru poziția vacantă menționată mai sus

PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI SUNT ÎNCURAJATE SĂ APLICE

Notă:

Handicap International are politici instituționale transparente în „Protecția copiilor”, „Antifraudă, Mită și Corupție”, „Dizabilitate, egalitate de gen și vârstă” și „Protecția beneficiarilor în situații de exploatare, abuz și hărțuire”. Este obligatoriu așadar ca toți membrii personalului să respecte, să sprijine și să promoveze aceste politici și să semneze Codul de Conduită al HI.

CONTEXTUL PROGRAMULUI

Handicap International „HI” (ce operează și sub denumirea de „Humanity & Inclusion”) este o organizație internațională umanitară independentă și imparțială, care activează în situații de sărăcie și excludere, conflicte și dezastre. Lucrând cu grupuri de persoane cu dizabilități și cu alte grupuri vulnerabile, acțiunea și angajamentul nostru este concentrat pe a răspunde necesităților lor esențiale, îmbunătățindu-le astfel condițiile de trai și promovarea respectului pentru demnitatea și drepturile lor fundamentale.

În prezent, HI oferă asistență multisectorială pentru salvarea vieților celor mai vulnerabili refugiați ucraineni care tranzitează Republica Moldova sau rămân în țară, precum și celei mai vulnerabile populații din Republica Moldova. Obiectivul său în țară este de a consolida și de a sprijini accesul la sănătate mintală și sprijin psihosocial; servicii de reabilitare fizică și acțiuni umanitare incluzive.

MISIUNI / RESPONSABILITĂȚI

În cadrul răspunsului și mobilizării oferite refugiaților, de către Republica Moldova, în contextul situației din Ucraina, Ofițerul Incluziunii Umanitare va participa la nevoile inițiale, la evaluarea și la planificarea și implementarea activităților de promovare a acțiunilor umanitare de incluziune, orientate spre părțile interesate, naționale și internaționale, în strânsă colaborare cu organizațiile persoanelor cu dizabiliăți.

Responsabilitatea numărul 1: Să contribuie la identificarea actorilor

Activități

 • Să identifice orice actor umanitar relevant, ce oferă asistență umanitară în contextul crizei din Ucraina, inclusiv și în rândul organizațiilor persoanelor cu dizabilități, să stabilească un set de servicii ce vor include informații legate de accesibilitate și cazare în condiții avantajoase
 • Să participe la cererea managerului IHA, în cadrul unui mecanism relevant de coordonare a răspunsului umanitar și să reprezinte HI în fața actorilor internaționali, naționali și locali, relevanți
 • Să se implice împreună cu echipele HI în procesul de stabilire și actualizare a unei hărți detaliate a serviciilor și a unui sistem de orientare/de referință ce va cuprinde necesitățile persoanelor cu dizabilități

Responsabilitatea numărul 2: Să evalueze obstacolele și facilitatorii serviciului de acces

Activități

 • Să contribuie la contextualizarea, testarea și traducerea instrumentelor de colectare a informațiilor cu privire la obstacolele și facilitatorii serviciilor de acces
 • Să ofere recomandări despre accesibilitate și metodologie de evaluare relevantă contextului, utilizate de către părțile interesate, în promovarea unei abordări incluzive
 • Să creeze legături între organizațiile de bază, puncte focale de protecție/gen/dizabilitate ale altor organizații (naționale sau internaționale), să colaboreze în eforturile de acțiune umanitară incluzivă, precum și inițiative de implicare a comunității
 • Să participe la organizarea și implementarea exercițiilor de evaluare împreună cu echipa HI și în strânsă colaborare cu organizațiile persoanelor cu dizabilități, și să colecteze informații despre obstacolele și facilitatorii serviciului de acces (interviuri cheie, observații în teren, discuții cu focus grupuri)
 • Să contribuie la producerea și diseminarea raporturilor cu privire la obstacole și facilitatori și a mesajelor și materialelor de conștientizare, într-un format cât mai accesibil
 • Să contribuie la definirea acțiunilor de înlăturare a obstacolelor în furnizarea de servicii umanitare

Responsabilitatea numarul 3: Sensibilizarea și consolidarea capacitatilor

Activitati pe interior

 • Să identifice nevoile legate de suportul tehnic între personalul HI în procesul de promovare a furnizării serviciului de incluziune
 • Să ofere sprijin în procesul de planificare, furnizare și monitorizare a activităților de informare, sensibilizare și instruire a echipelor operative ale HI (asistenți sociali, manageri de proiect și consilieri tehnici și ofițeri). Această activitate ar putea include și furnizare directă atât a instruirilor formale, cât și a celor la locul de muncă, vizite de monitorizare, consiliere tehnică și instruire
 • Să asigure echipa cu instrumentele necesare pentru o mai bună planificare și furnizare a serviciilor de incluziune, pentru grupurile cele mai vulnerabile, în special persoanelor cu dizabilități

Activitati pe exterior

 • Să contribuie la contextualizarea informației, și oferirea instrumentelor de informare, de sensibilizare și instruire, într-un format cât mai accesibil
 • Să contribuie la revizuirea instrumentelor și materialelor de planificare, informare, educare și comunicare, utilizate de către actorii umanitari, așa încât acestea să fie în conformitate cu standardele universale de accesibilitate și cu criteriile de diversitate.
 • Să contribuie la interesul accelerat și evaluarea suportului tehnic și monitorizarea furnizorilor de servicii umanitare, cu materialele existente
 • Să desfășoare la solicitarea managerului IHA, activități de suport tehnic și consolidare a capacităților (vizite comune, instruiri, conștientizare, ghidare tehnică, sensibilizare cu privira ela ghidul de orientare, etc)
 • Să disemineze materiale de senzibilizare, materiale pentru instruiri, ghiduri și alte documente relevante, la organizațiile locale, naționale și internaționale și la alte părți interesate

Responsabilitatea numărul 4: mobilizarea comunității în urma abordări incluzive

Activități

 • Să identifice capacitățile comunității și mecanizmele de suport pentru persoanele cu dizabilități și a grupurilor de risc
 • Să ofere suport în identificarea factorilor de risc și a obstacolelor atât în familiile gazdă vulnerabile, cât și în familiile ce adăpostesc persoane vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități, și să stabilească prioritățile de susținere
 • Să identifice și să înregistreze atât nivelul de incluziune în cadrul comunității, cât și obstacolele care ar putea obstrucționa accesul egal și demn al grupurilor vulnerabile, la serviciile și mecanismele bazate pe comunitate
 • Să ghideze inițiativele bazate pe comunitate și a furnizorilor de servicii ce lucrează în baza acestora, să implementeze activități care urmăresc o abordare incluzivă prin conștientizare, promovare sau suport tehnic

Responsabilitatea numărul 5: Reprezentarea HI și coordonarea externă

Activități

 • Reprezentarea HI, a abordării incluzive în cadrul adunărilor de coordonare la nivel local
 • Diseminarea mesajelor și recomandărilor cheie privind incluziunea către comunitatea umanitară, alți furnizori de servicii, autorități locale și lideri ai comunității
 • Raportarea privind lacunele identificate (în situații de excludere), bunele practici care promovează incluziunea celor mai vulnerabili și oportunitățile de promovare a incluziunii la nivel local

Responsabilitatea numărul 6: Sprijin pentru raportare, monitorizare și evaluare (M&E) a proiectului

Activități

 • Să contribuie la colectarea de date relevante privind activitățile desfășurate în conformitate cu instrumentele de M&E (fișe de prezență pentru traininguri, certificate de donație pentru kiturile de instrumente de incluziune etc)
 • Raportarea zilnică și săptămânală către managerul dvs. și referentul tehnic cu privire la activitățile desfășurate (cursuri de formare, sesiuni de sensibilizare, seturi de instrumente livrate etc.) în conformitate cu instrumentele de M&E
 • Să contribuie la capitalizarea instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului; evaluarea calității lecțiilor învățate etc
 • Să monitorizeze și să evalueaze relevanța activităților implementate în funcție de rezultatele dorite ale strategiei de incluziune și să contribuie la colectarea/completarea datelor relevante cu ajutorul instrumentelor furnizate pentru M&E în scopul monitorizării și raportării interne și externe, după cum este indicat
 • Să respecte colectarea de date cu caracter sensibil, legat de vârstă, gen și dizabilitate

Responsabilitatea numărul 7: Logistică, administrație și suport pentru resurse umane

Activități

 • Respectarea în conformitate cu procesele logistice, administrative și de resurse umane

Anticiparea necesităților logistice și comunicarea către persoanele corespunzătoare în conformitate cu procesele interne

PROFILUL CĂUTAT

 

Esențial

Preferabil

Calificare/calificări:

E   Certificat în domeniul științelor sociale,

E   Certificat în domeniul protecției și incluziunii

 

Experiență (tipul șidurata experienței):

E   Mai mult de 2 ani de experiență în domeniul promovării incluziunii, cu niveluri crescătoare de responsabilitate

E   Experiență anterioară de lucru în domeniul incluziunii, protecției transversale, integrării de gen, vârstei și dizabilității

E   Experiență anterioară de lucru în programe umanitare

Competențe (cunoștințe, abilități necesare postului, a se vedea documentul de depozit de competențe) :

 

E   Abilități excelente de comunicare și scriere în limba engleză și în limba română

E   Competențe: Microsoft Word, Excel, PowerPoint

E   Abordare tehnică a promovării și consolidării capacităților privind acțiunile incluzive și drepturile persoanelor cu dizabilități

E   Consolidarea capacității organizațiilor societății civile și a actorilor umanitari - formare, instruire, sensibilizare - în domeniul incluziunii.

E   Cunoștințe despre mișcarea pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și lucrul cu organizațiile persoanelor cu dizabilități

 

 

Calități personale:

 

 

E   Abilități excelente de comunicare și diplomație

E   Abilitatea de a urma instrucțiuni și de a fi membru de echipă

E   Flexibilitate

E   Atenție sporită la detalii

E   Bune abilități de organizare

E   Practic, dinamic și orientat spre soluții

E   Deschis la diferențe culturale

E   Capacitate bună de a rezista la presiune și de  gestionare a stresului

Salariul: Conform scalei salariale HI

Durata contractului: până la sfârșitul lunii iulie 2022, cu posibilitate de reînnoire

Toți candidații interesați trebuie să trimită CV-urile, scrisorile de intenție, cu atașamente care să conțină numele și prenumele; exemplu: Julie NASH - CV (pentru CV-ul dumneavoastră) și Julie NASH - Scrisoare de intenție (pentru scrisoarea de intenție), cu subiectul postului solicitat, numai prin e-mail, la adresa: m.recruitment@hi.org

Data limită de depunere a candidaturilor este 14 aprilie 2022

Despre companie

Handicap International "HI” (ce operează și sub denumirea de "Humanity & Inclusion”) este o organizație internațională umanitară independentă și imparțială, care activează în situații de sărăcie și excludere, conflicte și dezastre. Lucrând cu grupuri de persoane cu dizabilități și cu alte grupuri vulnerabile, acțiunea și angajamentul nostru este concentrat pe a răspunde necesităților lor esențiale, îmbunătățindu-le astfel condițiile de trai și promovarea respectului pentru demnitatea și drepturile lor fundamentale.

În prezent, HI oferă asistență multisectorială pentru salvarea vieților celor mai vulnerabili refugiați ucraineni care tranzitează Republica Moldova sau rămân în țară, precum și celei mai vulnerabile populații din Republica Moldova. Obiectivul său în țară este de a consolida și de a sprijini accesul la sănătate mintală și sprijin psihosocial; servicii de reabilitare fizică și acțiuni umanitare incluzive.

 

Handicap International "HI" (opérant sous le nom d'Humanité & Inclusion) est une organisation d'aide internationale indépendante et impartiale travaillant dans des situations de pauvreté et d'exclusion, de conflit et de catastrophe. Aux côtés des personnes handicapées et des autres groupes vulnérables, notre action et notre témoignage visent à répondre à leurs besoins essentiels, à améliorer leurs conditions de vie et à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
HI ouvre actuellement une assistance vitale multisectorielle aux populations déplacées et non déplacées en Ukraine telles que : Protection, abris, santé, articles non alimentaires, sécurité alimentaire et moyens de subsistance, eau, assainissement, hygiène et éducation et renforcement et soutien de l'accès à la santé mentale et au soutien psychosocial ; fourniture d'articles de base et domestiques, y compris de la nourriture, une aide en espèces sans restriction et des articles de secours de base.

Poziții vacante active

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Număr de contact:
+37369108349
E-mail:
m.recruitment@hi.org
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?