Publicat  30 Martie 2022

Șef Direcția juridică

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 4 ani
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcției: Coordonarea activităţii Direcţiei Juridice, elaborarea şi coordonarea elaborării proiectelor de acte normative, organizarea și coordonarea procesului de asistență juridică pentru Completele de Soluționare a Contestațiilor în procesul de soluționare a contestațiilor, precum și coordonarea examinării demersurilor şi petiţiilor.

Sarcini de bază:

 1. Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul activității direcției.
 2. Coordonarea avizării și expertizării proiectelor de acte normative în domeniul soluționării contestațiilor și achizițiilor publice.
 3. Organizarea şi coordonarea procesului de asistență juridică pentru Completele de Soluționare a Contestațiilor în procesul de soluționare a contestațiilor.
 4. Coordonarea procesului de examinare și soluționare a demersurilor și petițiilor adresate Agenției.
 5. Coordonarea și organizarea procesului de întocmire a regulamentelor interne și metodologiilor necesare procesului de soluționare a contestațiilor.
 6. Coordonarea procesului de examinare a contestațiilor înregistrate potrivit cerințelor de admisibilitate, asigurarea elaborării deciziilor de restituire a contestaților necorespunzătoare cerințelor legale și asigurarea informării în termen a contestatarilor.
 7. Participarea în cadrul comisiilor, grupurilor de lucru constituite atât în interiorul Agenției, cât și în cadrul altor autorităţi sau instituţii publice conform competenței.

Condiţiile generale de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 Condiţii specifice:

 • Studii superioare finisate în domeniul dreptului;
 • Studii de masterat/doctorat în drept vor servi un avantaj;
 • Absolvirea cursurilor de perfecționare profesională în domeniu achizițiilor publice va servi un avantaj;
 • Experiență profesională în domeniu juridic/achiziții publice - 4 ani;
 • Experiența de cel puțin 2 ani în domeniul achizițiilor publice și formularea/soluționarea contestațiilor;
 • Cunoașterea și utilizarea practică a sistemelor electronice de achiziții publice va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea la nivel avansat a cadrului legal în domeniul achizițiilor publice;
 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul achizițiilor în sectorul utilităților și concesiunilor de lucrări și servicii va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea cadrului legal din domeniul civil, administrativ, comercial și al muncii;
 • Experiența în reprezentarea intereselor instituției/entității în instanță de judecată și în relații cu autoritățile publice din domeniul achizițiilor publice/soluționării contestațiilor;
 • Experiență în reprezentarea intereselor instituției în instituției/entității în instanță de judecată privind aspectele legate de achiziții publice și/sau soluționarea contestațiilor va constitui un avantaj;
 • Experiență de lucru în sectorul public va servi un avantaj;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 • Abilități de utilizare a computerului și a programelor de prelucrare a datelor și informațiilor;
 • Abilități dovedite de comunicare eficientă (verbal/scris), planificare, organizare, raportare, lucru în echipă, instruire.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare: Scrisoare de recomandare de la angajatorii anteriori (opțional)
 

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, originalele actelor vor fi prezentate la  începutul desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Bibliografia concursului:

 1. Legea 131/2015 privind achiziţiile publice;
 2. Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale;
 3. Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 4. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 5. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003;
 6. Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 7. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 8. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 9. Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218/2008;
 10. Hotărârea Parlamentului nr. 271/2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 59/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 694/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 987/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 1418/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici.
 17. Hotărârea Guvernului nr. 1419/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;
 18. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții European;
 19. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105/2020 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice;
 20. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri;
 21. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;

Data-limită de depunere a documentelor: 13.04.2022;

 Modalitatea de depunere a documentelor

 • e-mail: resurse.umane@ansc.md, sau
 • poștă sau personal la sediul Agenţiei, la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124, et. 4, bir. 401.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și datele de contact: Sobețchi – Cebotari Ruxanda, consultant principal, Serviciul resurse umane, tel: (022) 820 653, e-mail: resurse.umane@ansc.md.

 

Despre companie

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor a fost instituită în conformitate cu legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice fiind o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care examinează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică. 

Agenția dispune de independenţă organizaţională, funcţională, operaţională şi financiară și nu se subordonează niciunei alte autorități sau instituții publice, avînd obligația de a apăra drepturile și interesele legitime ale tuturor părților implicate în contestaţiile trimise spre soluționare fără nicio privilegiere sau discriminare.

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor este apolitică, nu sprijină și nu acordă asistență niciunui partid politic și își exercită competențele cu respectarea principiilor independenței și stabilității în funcție a consilierilor de soluționare a contestațiilor, a principiilor transparenței și imparțialității în luarea deciziilor.

Procedura de examinare și soluționare a contestațiilor se desfășoară potrivit legii, cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității și al dreptului la apărare.

Agenția are în componența sa șapte consilieri pentru soluționarea contestaţiilor, inclusiv directorul general și directorul general adjunct, care au statut de persoane cu funcții de demnitate publică care examinează contestațiile prin intermediul completelor de soluționare a contestațiilor formate din 3 membri.

Consilierii sînt numiți de către Parlament cu votul majorității deputaților prezenți, la propunerea Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, selectarea acestora fiind pe baza aptitudinilor profesionale, în rezultatul concursului deschis, imparțial și transparent, organizat de Comisia economie, buget și finanțe. 

Poziții vacante active

Contacte

Adresa sediului central
bd. Șrefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4
Număr de contact:
022820653
E-mail:
resurse.umane@ansc.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?