Publicat  28 Martie 2022

Șef direcție în cadrul direcției generale/contabil șef, Direcția generală educație, tineret și sport

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1.  Organizează şi asigură  evidenţa contabilă continuă în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.
 2. Supraveghează gestionarea mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza planurilor de finanţare.
 3. Asigură controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare.
 4. Monitorizează procesul de  inventariere a patrimoniului instituțiilor din subordine.
 5.  Monitorizează elaborării  proiectului de buget şi întocmirea bugetului anual.
 6.  Monitorizează întocmirii rapoartelor financiare trimestriale şi anuale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economico – financiar.

 Experiență profesională: experiență profesională în domeniu de cel puțin 3 ani;

 Cunoștințe:

- Cunoașterea  legislației în  domeniu;

 - Cunoașterea tehnologiilor informaționale: Microsoft Office Word, Excel,  Power Point;

 -  Cunoașterea unei  limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

  Abilități:

-  Proiectare, organizare, dirijare a activităților;

- Instruire și control;

-  Comunicare eficientă în scris; 

-   Comunicare și lucrul în echipă;

- Monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

- Comunicare eficientă, planificare şi organizare a activităţii profesionale.

Atitudini/ comportamente:

 Imparțialitate, empatie, managementul timpului, creativitate, managementul stresului, motivație, inițiativă,  loialitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  capacitatea de gândire analitică, disponibilitate la schimbare, tendință spre dezvoltarea profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 11580 Lei

Bibliografia concursului

Acte legislative în domeniul serviciului public:

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.
 3. Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”;
 4. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006  ,,Privind administraţia publică locală”;
 5. Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;
 7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
 8. Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
 9. Legea nr. 133 din 08.07.2011 ,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”.

 

Acte legislative în domeniul de specialitate:

 • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (MO Nr. 223-230 din 08.08.2014);
 • Legea Contabilității nr. 113-XVI  din  27.04.2007 (MO nr.90-93/399 din  29.06.2007), republicată la 07.02.2014;
 • Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017;
 • Legea nr. 397 – XV din 16.10.2003 legea privind finanțele publice locale
 • Ordinul Ministerului Finanțelor privind Clasificația bugetară nr. 208 din 24.12.2015 (MO nr 370-379 din 31.12.2015);
 • Normele metodologice privind  executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor (Ordinul nr.215 din 28.12.2015) cu modificările ulterioare;
 • Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (Ordinul nr.216 din 28.12.2015);
 • Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.764 din 25.11.1992;
 • Regulamentul privind inventarierea aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr. 60 din 28.05.2012 (MO nr.166-169 din 10.08.2012).

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?