Publicat  22 Martie 2022

Inspector principal, Direcția operațiuni de zbor, Direcția operațiuni de zbor (DOZ)

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Certificarea, supravegherea continuă și controlul activității operatorilor aerieni în scopul asigurării serviciilor de transport aerian sigure şi eficiente.

Elaborarea actelor normative cu caracter tehnic în domeniul operațiunilor de zbor, în baza reglementărilor aeronautice civile naționale și internaţionale în vigoare.
 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Certificarea operatorilor aerieni;

2. Supravegherea continuă și controlul activității operatorilor aerieni;

​​​​​​​3. Elaborarea actelor normative cu caracter tehnic (cerinţelor tehnice și standardelor de certificare,   specificațiilor de certificare, altor acte normative cu caracter tehnic privind operatorii aerieni, conforme cu reglementările, standardele, practicile recomandate și cu procedurile elaborate de OACI și de alte organisme internaționale de aviație civilă) 

​​​​​​​

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 1. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 2. are capacitate deplină de exercițiu;
 3. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 4. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Să dețină diplomă de studii superioare.

            Să dețină sau să fi deținut Certificat de pilot de transport de linie (ATPL)/ certificat de pilot comercial (CPL);

            Studiile aeronautice sau cursurile manageriale în domeniul operaţiunilor de zbor

vor constitui un avantaj.Experienţă profesională: Cel puțin 5 ani de experienţă în domeniul operaţiunilor

 •                                            de  zbor;

                                           Cel puţin 2000 ore de zbor în calitate de pilot comercial;

                                           Experiență în domeniul managementului operațional.

;

                                           Experiența în elaborarea documentelor specifice domeniului

                                           de transport aerian va constitui un avantaj.

 

 Abilități:

 • de analiză și sinteză;
 • de planificare strategică și funcțională;
 • de organizare și luare a deciziilor;
 • de comunicare eficientă și aplanare a situațiilor de conflict.

Cunoștințe:

 • cunoașterea limbii de stat;
 • cunoașterea limbilor rusă şi engleză la nivelul necesar pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 • cunoașterea legislației naționale, internaționale și europene în domeniul aviației civile;
 • cunoașterea și utilizarea PC: Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  • documentul ce atestă cunoașterea limbii engleze la nivelul stabilit în cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
  • copia carnetului de muncă;
  • documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
  • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 133 din 27.0.2019.
 • Acte normative în domeniul de specialitate și în domeniul serviciului public:
 • Codul aerian al Republicii Moldova nr.301/2017;
 • Hotărârea de Guvern nr.831/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile
 • administrative referitoare la operațiunile aeriene;
 • Cerințele tehnice privind operațiunile aeriene (CT-OPS), aprobate prin Ordinul AAC nr.11/GEN din 21.02.2019;
 • Mijloace acceptabile de punere în conformitate și materiale de îndrumare (AMC & GM OPS) la Regulamentul OPS și CT-OPS, aprobate prin Ordinul AAC nr.55/GEN din 23.09.2019;
 • Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile (PIAC-OPS);
 • HG nr. 870/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea zborurilor şi utilizarea spaţiului aerian naţional de către aeronavele civile şi de stat;
 • RAC-RAASEAC Regulament privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la
 • evenimentele de aviaţie civilă, aprobat prin Ordinul nr.119/2020;
 • Cerinte tehnice - CT-TABP - Transportul aerian al bunurilor periculoase, Ordinul nr.22/GEN 26.04.2021;
 • Directiva - DO-06-12.10.2011- Cu privire la prezentarea raportului lunar privind timpul de serviciu de zbor al membrilor echipajului de zbor/de cabină;
 • Anexele la Convenția privind aviația civilă internațională, Anexa nr. 2, 6, 18 și 19; 
 • PIAC-LME, Ordinul nr. 56/GEN din 07.10.2019.
 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?