Publicat  21 Martie 2022

Specialist principal, Serviciul management al resurselor umane în cadrul Direcției învățământ, tineret și sport

Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Bălți Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Bălți

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea obiectivelor strategice, prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul Direcției învățământ, tineret și sport.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea implementării în direcție a procedurilor de personal;
 2. Evidența datelor și documentelor cu privire la salariații DÎTS și a directorilor instituțiilor de învățământ;
 3. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniu;
 4. Organizează și participă la desfășurarea/realizarea procedurilor recrutare și selectare a funcției de director al instituțiilor de învățământ;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de regulă în domeniul drept, resurse umane;

Experiență: de preferință cel puțin 1 an experiență în domeniul aferent funcției publice solicitate.

Cunoștințe:

 • Cultură generală;
 • Ethos şi cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;
 • Cunoașterea legislației în domeniul arhivistic;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

 

Abilități: lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, gândire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările.

 

Atitudini/comportamente: imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvârșită, spirit de iniţiativă, lucrul în echipă, tact şi pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

- Codul administrativ al RM nr. 116 din 19.07.2018;

 

 • Acte în domeniul administrației publice locale:
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;

 

 • Acte normative în domeniul de specialitate:

- Codul muncii al RM

- Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014;

- Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii   nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

 • Hotărârea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993, pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova;
 • Hotărârea Guvernului nr. 436 din 23.04.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile;
 • Hotărârea Guvernului nr. 108 din 03.02.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă;
 • Ordinul Ministerul Educației nr. 163 din 23.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învățământ general;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?