Publicat  16 Martie 2022

Specialist superior , Direcția lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea controlului activităţii antreprenorilor la reparaţia curentă şi întreţinerea: cailor de comunicaţie, mijloacelor de reglare a circulaţiei rutiere, iluminării publice.  Examinarea sesizărilor parvenite de la populaţie şi participarea la elaborarea programului privind reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

       1. Participarea la implementarea strategiei de dezvoltare a procesului privind reparația și întreținerea infrastructurii rutiere.

        2. Participarea la elaborarea și aplicarea metodelor de evaluate privind reparația și întreținerea infrastructurii rutiere.

        3. Participarea la elaborarea și implementarea programului privind reparația și întreținera infrastructurii rutiere.

        4. Participarea la  elaborarea registrului lunar cu lucrările şi cheltuielile la reparaţia şi întreţinerea străzilor locale în municipiul Chişinău.

        5.  Examinarea sesizărilor parvenite de la populație, agenți economici, instituții municipale și alți solicitanți, înaintarea propunerilor de soluționare a problemelor abordate conform legislației, regulamentelor și indicațiilor conducerii Primăriei municipiului Chișinău.

         6. Colaborarea în domeniul de activitate cu serviciile municipale şi cu organizaţiile ierarhic superioare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare complete absolvite cu diplomă de licență în domeniul: construcții, căi ferate, drumuri și poduri.

Experiență profesională: cel puțin un an de experiență profesională în domeniul de construcție și reparație a căilor de comunicație.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Certificatul medical.

  Curriculum vitae datat cu ziua depunerii.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5930 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”;
 • Legea nr.158/2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
 • Legea nr. 25/2008 „Privind Codul de conduită a funcționarului public”;
 • Legea nr. 82/2017 „Integrității”;
 • Legea nr. 325/2013 „Privind testarea integrității profesionale”;
 • Legea nr. 133 /2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”;
 • Legea nr. 982/2000 „Privind accesul la informație”;
 • Legea drumurilor nr.509/1995;
 • Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
 • Legea drumurilor nr.509/1995;
 • Standardele tehnice naționale de construcție a Republicii Moldova;
 • Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285/1996;
 • Hotărârea Guvernului nr.208/1995 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind initienerea lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice și juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor.

                                                           

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?