Publicat  15 Aprilie 2022

Specialist principal, Secția urbanism și arhitectură

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea evidenței gheretelor și a stațiilor de așteptare a transportului urban de pasageri din sector; Examinarea posibilităților de amplasare și elaborare/eliberare a schemelor fgeretelor din sector; Organizarea procesului de evacuare a gheretelor neautorizate, a celor cu termenul de amplasare expirat și a gheretelor care nu corespund normativelor în vigoare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Examinarea posibilităților de amplasare și eliberare a schemelor gheretelor din sector;
 2. Elaborarea proiectelor de dispoziții alePretorului cu privire la evacuarea gheretelor din sector;
 3. Asigurarea evidenței stațiilor de așteptare a transportului urban de pasagerisituateăn sector;
 4. Examinarea actelor ce tin de trasarea șireparația rețelelor inginerești,
 5. Exercitarea fubcției de agent constatator;
 6. Elaborarea schemelordeamenajare conform competenței;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- 1 an de experiență profesională în domeniu,conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice,aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011;

-  cunoștințe de operare/programare la calculator: (Word, Excel, Internet);

-  Studii:superioare în domeniul Construcțiilor, arhitecturii și urbanismului, în domeniul administrării publice, precum și ttitlu necesar (licență sau echivalentă) exercitării eficiente a scopului, sarcinilor funcției respective;

- Cunoștințe: cunoașterea legislației Republicii Mildova ăn domeniul construcțiilor, arhitecturii și urbanismului,administrării publice locale,alimbii se stat (scris/vorbit); 

Abilităti: de comunicare eficientă,de utilizare a mijloacelor tehnice de birou, planificare, organizare și coordonare a lucrului în echipă și independent, spiit de inițiativă, lucru cu informația, aplanare a situațiilor de conflict,abilităti de mediere și negociere, respectarea normelor de etică și conduită profesională. 

- Atitudini/Comportamente: atitudine pozitivă și constructivă; tendință spre dezvoltare profesională continuă,disciplină,responsabilitate, corectitudine, diplomație, adaptabilitate  la specificul unei situații, flexibilitate,punctualitate, capacitate de analiză și sinteză a informațiilor și adoptare a deciziilor, obiectivitate, loialitate, comportament etic, integritate profesională, autocontrol, etc,.

Persoanele interesate depun personal/prin poșră/prin e - mail dosarul de concurs,care va conține:

- formularul de participare, specificat ăn anexa la regulamentul cu privire la ocuparea funcției vacante prin concurs ( anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009);

- copia  buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii corespunzătoare funcției pentru care se candidează;

- copiile altor diplome de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

- adeverințe semnate de conducători și contabili - șefi ai instituției,organizației sau întreprinderii respective (în care a activat solicitantul), autentificată prin ștampilă, în care trebuie să se facă referință la documentul (ordin, dispoziție,etc.,), care confirmă vechimea în muncă a acestuia.

- cazierul judiciar,

- curriculumul vitae (CV).

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6720 Lei

Bibliografia concursului

- Hotărârea de Guvern nr. 201 din 11.03.2009  - privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”.

- Legea nr.155 din 21.07.2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

- Legea nr.158 - XVI din 04.07.2008 ,,Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”.

- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea si combaterea corupţiei;

- Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;

- Legea nr.136 din 17.06.2016 privind Statutul municipiului Chișinău”;

- Legea nr.325 din 23.12.2013 privind testarea integrității profesionale;

- Hotărârea de Guvern nr.134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol;

- Legea nr.154 din 28.03.2003 „Cu privire la Codul Muncii al Republicii Moldova”;

- Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

- Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

- Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;

- Cod nr.828 din 25.12.1991 Codul Funciar;

- Cod nr.218 din 24.10.2008 Codul Contravențional al Republicii Moldova;

- Rregulamentul de organizare și funcționare a preturilor de sector, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/4 din 13.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,organigramei - tip, efectivului- limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector”;

- Codul nr.16 din 19.07.2018 Codul Administrativ al Republicii Moldova;

- Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- Legea bugetului de stat pentru anul 2022 Nr.205 din 06.12.2021.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?