Publicat  03 Iunie 2022

Șef adjunct direcție, Șef Secție prognoză şi analiză macrofinanciară din cadrul Direcţiei politici bugetare și sinteză bugetară - 1 funcție vacantă., Șef adjunct direcție, Șef Secție prognoză şi analiză macrofinanciară din cadrul Direcţiei politici bugeta

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 

Coordonarea activităţilor în procesul de elaborare a cadrului macro-fiscal pe termen mediu şi dezvoltarea continuă a planificării bugetare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. 1. Coordonarea activităților în procesul de elaborare a cadrului macro-fiscal pe termen mediu şi dezvoltarea continuă a planificării bugetare.

       2 Coordonarea procesului de elaborare şi implementare a legislației şi metodologiei bugetare ce țin de competențele secției;

       3. Coordonarea elaborării Notei privind riscurile bugetar-fiscale, ca parte a documentației bugetare anuale;

      4. Coordonarea asistenței metodologice în domeniul ce ţine de competențele secției;

      5. Asigurarea conducerii/managementului secției;

      6. Realizarea sarcinilor corespunzătoare în calitate de șef adjunct al direcției.

   

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 

Cerinţe specifice:

 Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei /finanţelor.

Experienţă profesională – minim 4 ani de experiență profesională în domeniu.

 

Cunoaşterea:  limbii engleze la nivel B2.

Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 12000 Lei

Bibliografia concursului

 

Bibliografie în baza căreia vor fi formulate întrebări pentru probă scrisă și interviu la funcția vacantă de Șef adjunct direcție, Șef Secție prognoză şi analiză macrofinanciară din cadrul Direcţiei politici bugetare și sinteză bugetară

 

1.      Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial ediție specială din 8 februarie 2007);

2.      Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);

3.      Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie2014 (Monitorul Oficial nr.223-230/519 din 8 august 2014);

4.      Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale (republicată în Monitorul Oficial nr.397-399/703 din 31 decembrie 2014);

5.      Legea bugetară anuală;

6.      Hotărîrea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017);

7.      Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2008 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial nr.370-376/2727 din 31 decembrie 2015).

8.      Ordinul ministrului finanţelor nr.209/2015 Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului (Monitorul Oficial nr. 370-376/2728 din 31.12.2015). 

 

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?