Publicat  03 Iunie 2022

consultant principal al Secției datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice - 1 funcție vacantă; , consultant principal al Secției datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice - 1 funcție vacantă;

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Deservirea la scadenţă a datoriei de stat externe şi asigurarea tragerilor din împrumuturile de stat externe. Ţinerea cu acurateţe a evidenţei datoriei externe a sectorului public şi public garantate în sistemul informatic DMFAS şi asigurarea transparenţei în domeniu prin elaborarea rapoartelor periodice şi publicarea acestora.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. 1. Elaborarea lunară a Raportului privind datoria de stat externă şi Raportul privind garanţiile de stat externe.

  2. Efectuarea tragerilor din contul împrumuturilor acordate de către creditorii externi destinate implementării proiectelor finanțate din surse externe, precum şi suportului bugetar.

  3. Elaborarea Raportului trimestrial/anual privind datoria externă a sectorului public.

  4. Asigurarea deservirii corecte la scadenţă a datoriei de stat externe şi actualizarea permanentă a prognozelor deservirii datoriei de stat externe pentru management veridic al lichidităţilor.

  5. Asigurarea ținerii evidenţei în  sistemul informatic  DMFAS a tranzacţiilor aferente datoriei externe a sectorului public şi public garantate.

  6. Elaborarea proiectelor de acte normative, precum și examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare, în domeniile de competență ale Secției.

   

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. Cerințe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul relaţiilor economice internaţionale, finanţe sau economie;

Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe.

Aspecte cognitive:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

•Cunoaşterea domeniului de management al datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe;

•Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente de managementului datoriei de stat externe şi garanţiilor de stat externe, precum şi a practicilor pozitive internaţionale în domeniu;

•Cunoaşterea limbii engleze la nivel B1 şi a unei limbi de circulaţie internaţională (franceza, spaniola, germana, etc.) la nivel B1;

•Cunoştinţe de operare la calculator: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc) Internet.

Experienţă profesională – cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniul finanțelor publice.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant principal al Secției datorie externă și recreditare din cadrul Direcției datorii publice

 

 

 

 1. Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
 2. Hotărârea Guvernului nr.1136/2007 ”Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
 3. Legea nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
 4. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 5. Hotărârea Guvernului nr.696/2017 ”Cu privire la organizarea si funcționarea

Ministerului Finanțelor”.

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?