Publicat  14 Martie 2022

Șef Serviciu, contabil șef, Serviciul evidență contabilă și juridică, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor UTA Gagauzia (cu raza de acoperire a unităților administrative teritoriale: Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești), cu sediul mun. Comrat,

Guvernul Republicii Moldova Găgăuzia Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Găgăuzia Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Găgăuzia

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea ținerii evidenței contabile în cadrul subdiviziunii teritoriale, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Coordonarea activității serviciului și asigurarea respectării prevederilor cadrului normativ și procedurilor relevante procesului financiar-contabil;
 2. Elaborarea propunerilor de buget și contribuirea la elaborarea raportului financiar privind executarea bugetului. Elaborarea propunerilor de buget și contribuirea la elaborarea raportului financiar privind executarea bugetului;
 3. Asigurarea aplicării conforme a aplicării legislației în domeniul asigurării integrității bunurilor subdiviziunii teritoriale;
 4. Organizarea și ținerea la zi a contabilității  evidenței decontărilor cu personalul subdiviziunii teritoriale;
 5. Monitorizarea și asigurarea evidenței decontărilor cu diferiți debitori și creditori pentru serviciile prestate;
 6. Verificarea dărilor de seamă a angajaților subdiviziunii la compartimentul siguranța alimentelor, sănătatea animalelor și domeniul fitosanitar pentru asigurarea aplicării corecte a legislației ce ține de evidența contabilă.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare  de licenţă sau echivalente în domeniul economiei, contabilităţii, finanţelor.

Experienţă profesionalăminimum 1 an experiență profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, indicat pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md, rubrica: funcții vacante, modulul: funcții publice vacante.

  Certificatul de recunoaștere și echivalare a diplomei de studii, după caz;

  Certificatul privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă

   

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr.25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Legea integrității nr. 82/2017.

Hotărîrea Gevernului nr. 767/2014 pentru implementarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea contabilităţii nr.113/2007;

Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018;

Legea nr. 181/2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale;

Legea nr. 90/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța alimentelor, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea;

Hotărârea  Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea  Guvernului nr. 338/2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale;

Hotărârea  Guvernului nr. 141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor;

Hotărârea  Guvernului nr. 764/1092 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova;

Hotărârea  Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2017  cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015  cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;

Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012  cu privire la aprobarea Regulamentului de inventariere;

Codul Fiscal.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?