Publicat  09 Iunie 2022

Șef adjunct subdiviziune teritorială, Șef secție în cadrul direcției, Secția controlul siguranței alimentelor, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor municipiul Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. Sportivă, 2

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de ANSA și Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor, realizarea obiectivelor  propuse prin promovarea și implementarea a politicii statutului în domeniul de reglementare și control pentru siguranța și calitatea produselor alimentare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Planificarea, organizarea, monitorizarea activității secției privind controlul siguranței și calității produselor alimentare și protecția consumatorilor;
  2. Inspectarea, supravegherea și monitorizarea operatorilor economici din raza de acoperire din punct de vedere al siguranței și calității produselor alimentare, materialelor care vin în contact cu produsele alimentare și protecției consumatorilor, realizarea Planului privind controlul oficial/inopinat și în caz de necesitate constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul Contravențional;
  3. Monitorizarea operatorilor din sectorul alimentar privind cerințele de siguranță alimentară și bunele practici, inclusiv analiza riscurilor și punctelor critice de control (HACCP), bunele practici în agricultură (GAP), bunele practici de fabricație (GMP) și bunele practici de igienă (GHP) pentru a asigura respectarea normelor legale, inclusiv a celor cu privire la modernizarea unităților din sectorul alimentar;
  4. Asigurarea organizării instruirilor, meselor rotunde cu administrația publică locală, operatorii din businessul alimentar și reprezentanții instituțiilor preșcolare și școlare, etc.;
  5. Raportarea subdiviziunilor aparatului privind planificarea, organizarea și monitorizarea acțiunilor în domeniul siguranței și calității produselor alimentare și protecției consumatorilor;
  6. Organizarea și monitorizarea evidenței unităților de producere, procesare, transportare, distribuire a produselor alimentare etc.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare de licenţă sau echivalente  în domeniul medicinii veterinare și siguranței alimentelor.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență în domeniul de profil, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  • Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, indicat pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md, rubrica: funcţii vacante, Compartimentul: funcții publice vacante.
  • Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificat de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, după caz;
  • Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative semnate de conducătorul autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție), care confirmă vechimea în muncă).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 13400 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate :

 • Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar veterinară;
 • Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;
 • Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor;
 • Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;
 • Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare;
 • Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor;
 • Legea nr. 237/2018 cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete;
 • Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 298/2011 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere și control al unor substanțe și al reziduurilor acestora de la animalele vii și la produsele lor, precum și al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 520/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare;
 • Hotărârea Guvernului nr.221/2009 cu privire la aprobarea regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 661/2007 cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Miere naturală”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 696/2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul și comercializarea”;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 773/2013 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerințelor de comercializare a cărnii de pasăre;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1208/2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 158/07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate;
 • Hotărârea Guvernului nr, 1408/2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1113/2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabilește cerințele față de certificarea sanitar-veterinară pentru importul și plasarea pe piață a animalelor vii de acvacultură și a produselor obținute de la acestea ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 239/2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor și produselor de acvacultură și măsurile de prevenire și combatere a anumitor boli la animalele acvatice;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 931/08.12.2011 cu privire la comerțul cu amănuntul;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 600/2018 cu privire la organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Codul Muncii al R. Moldova;
 • Codul Administrativ al R. Moldova;
 • Codul de Executare al R. Moldova;
 • Codul Civil al R. Moldova;
 • Codul de Procedură Civilă al R. Moldova;
 • Codul Contravențional al R. Moldova

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?