Publicat  14 Martie 2022

Șef, Serviciul audit intern, Serviciul audit intern

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Efectuarea misiunilor de audit intern în cadrul subdiviziunilor structurale şi   instituţiilor subordonate Ministerului Sănătăţii.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Organizarea, coordonarea, supravegherea și raportarea activității de audit intern;
 2.  Elaborarea actelor interne pentru desfășurarea activității de audit intern, inclusiv a procedurilor proprii pentru desfășurarea activității de audit intern, Planului strategic, în baza analizei de risc, Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern; 
 3. Organizarea efectuării misiunilor de audit intern cu stabilirea obiectivelor generale ale misiunilor de audit intern de comun acord cu ministru și determinarea ariei de aplicabilitate a auditului;
 4. Revizuirea și aprobarea planurilor misiunilor de audit, supervizarea proiectelor rapoartelor de audit, altor documente de lucru și prezentarea ministrului spre aprobare a rapoartelor misiunilor de audit intern;
 5. Instituirea și menținerea unui mecanism de monitorizare a implementării recomandărilor de audit și prezentarea către ministru a rapoartelor privind implementarea recomandărilor de audit intern de către unitățile auditate;
 6. Elaborarea proiectelor de acte normative și propunerilor de modificare a cadrului normativ în domeniul auditului intern în sectorul public și remiterea către Ministerul Finanțelor;
 7. Asigurarea managementului serviciului și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul subdiviziunii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

Superioare în domeniul economie, finanţe, audit sau drept;

Cursuri de perfecţionare în domeniul managementului finanţelor publice/controlului financiar public intern.

Deținerea certificatului de auditor.

 

Experienţă profesională: minim 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe: Legislaţia şi cadrul normativ în domeniile de competenţă ale ministerului;

Controlul financiar public intern şi managementul finanţelor publice;

Operarea programelor informaţionale: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 11340 Lei

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea nr.l58/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Legea nr. 25-XVI/2008 privind codul de conduită al funcţionarului public;
 3. Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
 4. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 694/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr.l58~XVI/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 617/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calităţii activităţii de audit intern în sectorul public;
 9. Ordinul Ministerului finanţelor nr. 105/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public;
 10. Ordinul Ministerului finanţelor nr. 189/2015 cu privire la aprobarea Standardele naţionale de control intern în sectorul public;
 11. Ordinul Ministerului finanţelor nr. 153/2018 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de audit intern;
 12. Ordinul Ministerului finanţelor nr. 176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?