Publicat  14 Martie 2022

Consultant principal, Direcția politici în domeniul medicamentului și dispozitivelor medicale, Direcția politici în domeniul medicamentului și dispozitivelor medicale

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la elaborarea politicilor în domeniul dispozitivelor medicale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea, promovarea şi monitorizarea implementării politicilor în domeniul dispozitivelor medicale în conformitate cu cele mai bune practici;
 2. Elaborarea informațiilor analitice și rapoartelor în domeniul dispozitivelor medicale;
 3. Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative ale altor ministere conform domeniului de competență;
 4. Cooperarea cu autoritățile administrației publice centrale și locale, organismele internaționale și organizațiile neguvernamentale în realizarea politicilor în domeniul dispozitivelor medicale;
 5. Examinarea şi elaborarea notelor de răspuns la petiţii, întrebări şi interpelări în domeniile de competenţă.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare de licenţă sau echivalente, în domeniul bioingineriei.

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

    1. Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995;
    2. Legea cu privire la activitatea farmaceutică Nr. 1456 din 25-05-1993;
    3. Legea cu privire la dispozitivele medicale nr. 102/2017;
    4. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
    5. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
    6. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
    7. Legea nr. 82/2017 a integrității.
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății;
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 702/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale;
    10. Hotărîrea Guvernului nr. 703/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile  de introducere pe piață a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro;
    11. Hotărîrea Guvernului nr. 704/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active.

    Ordine:

    1. Asigurarea accesului populaţiei la medicamente şi dispozitive medicale de importanţă social nr. 959/2012 ;
    2. Ordinul MSMPS nr. 212 din 21.03.2018 cu privire la reglementarea înregistrării dispozitivelor medicale care nu dețin marcajul CE.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?