Publicat  14 Martie 2022

Consultant principal, Secția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Secția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Analiza situației și a problemelor din domeniile de sănătate, elaborarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice naționale în aceste domenii şi, după caz, intersectoriale şi sectoriale, şi oferirea asistenței metodologică subdiviziunilor Ministerului Sănătății, în procesul de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor inițiate şi implementate de către acestea.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Analizează documentele de politici intersectoriale, sectoriale şi, după caz, naţionale elaborate de subdiviziunile ministrului, sub aspectul respectării cerinţelor elaborate de Cancelaria de Stat;
 2. Realizarea activităţilor referitoare la elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli, elaborarea, raportarea asupra Cadrului de Buget pe Termen Mediu (CBTM) şi corelarea politicilor elaborate cu cadrul de resurse financiare disponibile;
 3. Contribuie la examinarea propunerilor de buget sub aspectul corelării cu prioritățile stabilite în strategiile sectoriale de cheltuieli;
 4. Monitorizează şi evaluează indicatorii de performanță stabiliți în cadrul programelor bugetare ale ministerului și participă, în comun cu subdiviziunea financiară a ministerului, la elaborarea raportului privind performanța realizată pe programele bugetare;
 5. Examinează, în comun cu subdiviziunea financiară a ministerului, corelarea documentelor de politici publice elaborate de către subdiviziunile structurale ale aparatului central al ministerului cu cadrul de resurse financiare disponibile;
 6. Verifică respectarea proceselor de estimare a costurilor de implementare a documentelor de politici publice elaborate de către subdiviziunile structurale ale aparatului central al ministerului;
 7. Analizează şi avizează proiectele documentelor de politici publice, a actelor legislative şi normative şi documentele care conţin rezultatele evaluării impactului, monitorizării şi evaluării politicilor publice elaborate de alte subdiviziuni ale Ministerului Sănătăţii;
 8. Înaitează propuneri de ajustare şi actualizarea documentelor de politici publice existente şi inițierea unor politici publice noi, în baza rezultatelor obținute în urma implementării documentelor de politici publice sectoriale, intersectoriale şi naționale, stabilite în procesul de monitorizare și evaluare a acestora
 9. Oferirea asistenței metodologice subdiviziunilor ministerului cu privire la procesul şi cerinţele faţă de elaborarea, evaluarea impactului, monitorizarea şi raportarea privind implementarea politicilor;
 10. Monitorizarea procesului de implementare a cadrului normativ în domeniile de competență ale ministerului și elaborarea Notelor informative în acest sens.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare în domeniul economiei sau finanțelor publice.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9600 Lei

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 2. Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 3. Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 4. Legea nr. 595-XIV/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii
 5. Hotărârea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 462/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al subdiviziunii analiză, monitorizare și evaluarea politicilor publice din cadrul aparatului central al ministerului;
 7. Hotărârii Guvernului nr. 176/2011 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale",
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice;
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional;
 10. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale                  nr. 181/2014;
 11.  Ordinul Nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului.
 12. Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 208/2015 privind Clasificația bugetară;
 13. Ordinul Cancelariei de Stat nr. 65/2021 privind aprobarea Ghidului metodologic privind integrarea prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare în documentele de planificare și documentele de politici publice la nivel național.
 14. Ghidul privind implementarea managementului riscurilor, expus în Manualul de control intern managerial, elaborat de Ministerul Finanțelor în anul 2020.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?