Publicat  27 Iulie 2022

Specialist superior în cadrul Secției politici educaționale și management, Direcția Generală Educație Ialoveni

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea și asigurarea calității managementului educațional în instituțiile de învățământ din raionul Ialoveni. Promovarea şi monitorizarea implementării politicilor educaţionale în instituțiile de învăţământ din subordine.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea respectării cadrului normativ  și a conformității cadrului de politici în sistemul de învățământ;
 2. Verificarea respectării în instituțiile de învățământ a legislației generale și specifice;
 3. Monitorizarea implementării documentelor de politici naționale, locale și instituționale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licenţă, master.

Experianță profesională: 6 luni de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:

 • Cunoașterea limbii de stat,
 • Cunoașterea Codului Educației al RM
 • Cunoașterea  legislaţiei în domeniu.

Abilități: lucru în echipă, soluționare de probleme/conflicte, comunicare eficientă,. de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, lucru cu informaţia, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, abilități TIC (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Atitudini/comportamente: imparţialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală şi profesională desăvârșită responsabilitate, respectarea disciplinii muncii și a ierarhiei de serviciu, onestitate și corectitudine, spirit de inițiativă, disciplină, punctualitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea nr. 158/2008 „ Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public ”;
 3. Legea nr. 25/2008 „ Privind codul de conduită a funcționarului public;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 „ Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public ”;
 5. Legea 436/2006 cu privire la administrația publică locală; 
 6. Codul educației RM;
 7. Legea  nr. 16 din 15-02-2008 cu privire la conflictul de interese;
 8. Lege nr. 982 din 11-05-2000 privind accesul la informaţie;
 9. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 10. Codul administrativ al RM nr. 116 din 19.07.2018
 1. Regulamentul - tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, 2016;
 2. Curriculum Național
 3. Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor scolare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, 2016;
 4. Regulamentul privind  evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, 2020;
 5. Reglementări şi proceduri specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţământ general obligatoriu, 2014;
 6. Instrucțiune de orgnizare a învățământului la domiciliu, 2015;
 7. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal anul de studii 2021–2022;
 8. Standarde pentru protecția și siguranța copilor/ elevilor în mediul online, 2021;
 9. Standarde minime de dotare a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor cu mijloace TIC;
 10. Cadrul de Referință al Curriculumului Național, aprobat prin ordinul ministerului nr.432/2017;
 11. Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ministerului nr.861/2015;
 12. Standardele de calitate pentru instituţiile de învățământ primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul ministerului nr.970/2013;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993, pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova

 

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?