Publicat  10 Octombrie 2022

CCF Moldova solicită servicii de consultanță pentru elaborarea a șase rapoarte și planuri de transformare pentru șase instituții rezidențiale

AO CCF Moldova (Copil, Comunitate, Familie) Chișinău Part Time Negociabil
AO CCF Moldova (Copil, Comunitate, Familie) Chișinău Part Time Negociabil

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Part Time
Studii:
Superioare
Experiență:
de la 5 ani
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

16 februarie 2022

TEMENI DE REFERINȚĂ

Pentru selectarea unui grup de experți în vederea elaborării rapoartelor si planurilor de transformare a șase instituții rezidențiale (IR)

Informație de context

Changing the Way We Care (CTWWC), este o inițiativă globală lansată în octombrie 2018 de un consorțiu de organizații, care include Catholic Relief Services (CRS) și Maestral International. CTWWC este conceput pentru a promova o îngrijire familială sigură și favorabilă pentru copiii care sunt dezinstituționalizați din instituțiile rezidențiale și copiii cu risc de separare de familiile lor prin consolidarea familiilor, reformarea sistemelor naționale de îngrijire a copiilor și schimbarea angajamentelor la nivel național, regional și global. 

Changing The Way We CareSM (CTWWC) este o inițiativă menită să promoveze o îngrijire sigură și protectivă a copiilor în medii familiale: pentru copiii care se reintegrează din instituții sau cei care sunt în risc de separare de familie. Acest concept presupune consolidarea familiilor și reformarea sistemelor naționale de îngrijire a copiilor, inclusiv consolidarea familiei, și dezvoltarea îngrijirii alternative bazate pe familie (în conformitate cu Liniile Directoare ale Națiunilor Unite pentru Îngrijirea Alternativă a Copiilor). CTWWC este un consorțiu dintre Catholic Relief Services și Maestral International, și alți parteneri cheie. CTWWC operează într-un context de interes sporit față de reforma îngrijirii1, și, ca urmare, a unei înțelegeri globale în creștere, precum că îngrijirea instituțională a copiilor este o problemă semnificativă care poate fi abordată cel mai bine prin colaborarea actorilor naționali, regionali și globali pentru dezvoltarea sistemelor alternative de îngrijire care susțin îngrijirea în cadrul familiei. CTWWC are stabilite trei obiective de bază pentru a se asigura că copiii cresc în medii familiale sigure și protective: 

 • Obiectivul strategic 1: Guvernele promovează îngrijirea copiilor în familii  prin îmbunătățirea și adoptare de politici, investiții în asistenți sociali și alți angajați din serviciile sociale și în  sistemele naționale  și  comunitare care deservesc copiii și familiile vulnerabile;   
 • Obiectivul strategic 2: Copiii rămân sau se întorc în familii prin consolidarea familiei, care include vocea copiilor, implicarea comunității și instituțiile de tranziție către inițiative de sprijin familial;   
 • Obiectivul strategic 3: Îngrijirea în mediul  familial promovată la nivel global, prin pledoarie  națională, regională, globală  în vederea promovării  politicilor, celor mai bune practici și a redirecționării resurselor de către persoane și organizații  multilaterale, bilaterale, corporative, filantropice, bazate pe credință și laice. Efortul global va folosi  evidența și lecțiile învățate  din țările demonstrative  ale CTWWC, precum și din alte țări care trec prin reforme similare pentru a influența politicile și practicile care conduc la redirecționarea finanțării de la instituțiile rezidențiale spre îngrijirea copiilor în familii.   

CTWWC / Moldova. Obiectivul inițiativei CTWWC în Moldova este de a contribui la finalizarea procesului de dezinstituționalizare a copiilor din instituțiile rezidențiale și de a consolida familiile și serviciile de tip familial, astfel încât copiii să se bucure de un mediu sigur și prietenos.  În Republica Moldova, inițiativa CTWWC este implementată de către Catholic Relief Services și trei organizații ale societății civile care au un rol cheie în implementarea reformei în domeniul protecției copilului la nivel național, și anume: ”Keystone Moldova”, ”Copil, Comunitate, Familie” și „Parteneriate pentru Fiecare Copil”. Aceste trei organizații au semnat contract de grant cu Catholic Relief Services în baza căruia, în perioada octombrie 2020 - iunie 2021, au fost realizate mai multe activități de analiză, cercetare, evaluare și capacitare în domeniul protecției copilului, pentru a constitui fundamentul pentru implementarea inițiativei globale Changing the Way We Care. Toate activitățile au fost implementate în consorțiu, de către aceste trei organizații ale societății civile în colaborare cu autoritățile publice centrale și locale, printr-o abordare colectivă, care include o agendă comună, susținere reciprocă, comunicare și consultare continuă. 

Această inițiativă este implementată în două faze: faza de pregătire (perioada Bridge, în engleza), din octombrie 2020 – iunie 2021, implementată de cele trei organizații și care a ghidat stabilirea direcției inițiativei pentru următorii ani, iar cea de-a doua fază din iulie 2021 până în februarie-martie 2022, unde CTWWC va implica diverse părți interesate pentru a planifica, implementa și monitoriza acțiunile prioritare de reformă a îngrijirii pentru a sprijini guvernul să promoveze îngrijirea familială, încât copiii să rămână sau să se întoarcă în familii atât pentru prezent cât și viitor. 

În perioada mai-iulie 2021 au fost evaluați 184 de copii din 6 IR, iar în perioada octombrie-decembrie 2021 au fost evaluate familiile copiilor din IR, în vederea identificării oportunităților de reintegrare sau plasament familial și a suportului necesar pentru realizarea dezinstituționalizării copiilor. Concomitent, în octombrie – decembrie 2021 un grup de experți au realizat evaluarea resurselor umane, financiare și a infrastructurii celor șase IR vizate de procesul de reformă.

În conformitate cu evidența globală în domeniul protecției copiilor în situație de risc, reintegrarea și prevenirea separării copiilor de familiile lor și reformei sistemului rezidențial este important să fie implicat personalul instituțiilor rezidențiale în procesul de reformă începând cu participarea în procesul de planificare a transformării IR.

Obiectivul serviciilor de consultanță

Elaborarea unui raport consolidat pentru fiecare din cele șase instituții rezidențiale, în baza rezumatelor rapoartelor existente privind evaluarea copiilor, a familiilor, a resurselor umane și financiare în IR, inclusiv a unui plan-cadru de transformare, în vederea identificării opțiunilor de îngrijire de tip familial pentru copiii din IR și în vederea identificării oportunităților de dezvoltare, extindere, diversificare a serviciilor care pot fi oferite de către IR și a sprijinului necesar pentru realizarea planurilor de transformare. Aceste rapoarte și planuri de transformare vor fi consultate cu echipele instituțiilor rezidențiale vizate în raport, în cadrul unui atelier de lucru participativ.

Contractarea serviciilor de consultanță

În cadrul parteneriatului format între CCF Moldova și CTWWC privind implementarea activităților, CCF Moldova solicită servicii de consultanță de la un grup de trei experți care vor elabora rapoarte / planuri de transformare a șase instituții rezidențiale, după cum urmează:

Planurile de transformare vor avea drept scop să răspundă la următoarele întrebări:

 1. Care sunt nevoile de sprijin ale copiilor din IR și ale familiilor lor, în vederea asigurării unui mediu familial de dezvoltare pentru copii?
 2. Care sunt serviciile necesare copiilor și familiilor și care este oferta sistemului de protecție în raport cu nevoile? Care este decalajul?
 3. Care sunt acțiunile ce pot fi întreprinse pentru a asigura dreptul la viață în familie pentru fiecare copil din IR? Care sunt termenele limită? Cine sunt persoanele / instituțiile responsabile?
 4. Care sunt oportunitățile pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru familii și copii de către personalul IR, în cadrul IR?
 5. Care sunt oportunitățile, rolurile, cunoștințele și practicile personalului din IR ce pot fi utilizate în livrarea serviciilor sociale familiilor cu copii?
 6. Care sunt cunoștințele, atitudinile și practicile ce creează obstacole/bariere în livrarea serviciilor sociale familiilor cu copii și cum pot fi acestea limitate sau remediate?

Aspectele care vor fi incluse în procesul de elaborare a planurilor de transformare pentru a răspunde la întrebările de mai sus:

 1. Familiarizarea cu rapoartele privind evaluarea individuală a copiilor din cele 6 IR
 2. Familiarizarea cu raportul privind evaluarea familiilor și sprijinului necesar în vederea dezinstituționalizării copiilor din 6 IR
 3. Familiarizarea cu rapoartele de evaluare a resurselor umane, financiare și cu fișele de observare a infrastructurii instituțiilor rezidențiale
 4. Planificarea unei serii de ateliere interactive cu personalul din instituții rezidențiale pentru a elabora planuri de transformare într-un mod participativ
 5. Consultarea si aprobarea produselor cu echipa de experți ai CTWWC

Expertul principal va fi responsabil de elaborarea și consultarea metodologiei și de coordonarea și asigurarea calității procesului. Fiecare expert va fi responsabil de elaborarea rapoartelor pe 2 IR.

Sarcini și Livrabile 

 

Nr. 

Descrierea sarcinilor din cadrul serviciilor de consultanță

# de zile

Produsele livrate

1.       

Expertul principal:

Revizuirea rapoartelor privind evaluarea copiilor și familiilor și analiza resurselor umane, financiare și a infrastructurii IR implicate în proces

Elaborarea metodologiei de elaborare a planurilor de transformare ținând cont de experiența națională existentă

Consultarea metodologiei cu echipa Proiectului și îmbunătățirea acesteia în baza recomandărilor efectuate

5 zile 

Metodologia de elaborare a planurilor de transformare cu structura planului inclusă.

 

Planul de transformare va ține cont de un formular similar cu matricea GANNT, referindu-se la activitățile cheie, termene și responsabili

 

Structura aprobată

 

Formular-cadru (model) al planului și instrumente aprobate

2.       

Toți experții:

Revizuirea rapoartelor privind evaluarea copiilor și familiilor și analiza resurselor umane, financiare și a infrastructurii IR implicate în proces

Elaborarea materialelor de suport pentru ateliere de planificare (agendă, prezentări)

 

12 zile

 

Pachetul de materiale de suport pentru atelierele participative (agende, prezentări etc.)

Materiale consultate și agreate

 

Realizarea a șase ateliere în IR, cu implicarea reprezentanților IR dar și a Structurilor Teritoriale de Asistență Socială și APL-urilor

 

 

6 zile 

Rapoarte din cadrul atelierelor cu specificarea opiniilor și atitudinilor angajaților

Liste de participare

Evaluarea participanților

4.       

Elaborarea rapoartelor individualizate (per IR) cu includerea planului de transformare în baza formatului agreat cu echipa și experții CTWWC

12

Șase rapoarte / planuri de transformare (draft)

5.       

Consultarea planurilor de transformare cu echipa Proiectului și îmbunătățirea acestuia în conformitate cu recomandările efectuate

 

12

Rapoarte / planuri de transformare (finale)

 

 

6.       

Coordonarea și asigurarea calității procesului

3

Activitate desfășurată conform cerințelor de calitate și termenelor stipulate in contract

 

Număr total 

50 zile

 

 

Raportul de transformare va avea următoare structură (structura finală va fi agreată cu expertul / experții:

 • Foia de titlu
 • Abrevieri
 • Cuprins
 • Sumar ( în română)
 • Introducere
 • Prezentarea concisă a rezultatelor evaluării individuale a copiilor din IR (cu inserarea link-urilor la rapoartele complete în text).
 • Prezentarea concisă a rezultatelor evaluării familiilor copiilor din 6 IR din perspectiva necesității de servicii sociale, socio-medicale și educaționale.
 • Prezentarea concisă a rezultatelor evaluării resurselor umane, financiare și a infrastructurii. (cu inserarea link-urilor la rapoartele complete în text).
 • Prezentarea concisă a rolurilor, cunoștințelor, atitudinii și opiniilor angajaților IR față de procesul de transformare și reforma dezinstituționalizării.
 • Concluzii și recomandări privind transformarea IR, axate pe măsuri necesare de întreprins pentru a asigura reintegrarea copiilor, pentru a dezvolta servicii comunitare (după caz), pentru a consolida cunoștințele, rolurile, atitudinile și practicile diferitor grupuri implicate în reforma sistemului de îngrijire a copilului, inclusiv ale reprezentanților IR, care sunt barierele în livrarea serviciilor sociale și cum pot fi acestea remediate? Planul va stipula clar termenele limită, resursele, responsabilitățile și instituțiile/persoanele implicate.

Perioada de contractare a serviciilor de consultanță

Perioada de prestare a serviciilor de consultanță este martie 2022. Numărul total de zile de consultanță – 50 de zile după cum urmează: expertul principal – 22 zile, experți – 14 zile fiecare

CCF Moldova va asigura transportul consultanților, în cazul necesității și posibilității de deplasare.

Cerințe față de candidat (i)

 • Studii superioare, preferabil în domenii socio-umane;
 • Experiența de participare în procese și proiecte de dezinstituționalizare (exemple de sarcini similare) este esențială; 
 • Cunoștințe a sistemului național de protecție socială și politicilor existente; în particular celui de protecție al copilului și al reformei sistemului rezidențial de îngrijire; 
 • Capacități analitice; 
 • Bune capacități de facilitare a evenimentelor
 • Cunoașterea limbii engleze va fi considerată un avantaj; 
 • Cunoașterea obligatorie a limbilor română și rusă; 
 • Abilități excelente de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint, Outlook etc. 
 • Bune abilitați de comunicare și raportare; 
 • Disponibilitatea de a călători în Republica Moldova în scop de serviciu

Modalitatea de colaborare cu echipa CCF Moldova

Serviciile de consultanță vor fi ghidate și monitorizate de Ala Nosatîi, manager program CCF Moldova. Totodată, CCF Moldova va asigura transmiterea rapoartelor în domeniu realizate de partenerii locali ai inițiativei CTWWC.

Respectarea precauților în contextul pandemiei de COVID-19

 • Toate activitățile vor ține cont de măsurile de protecție și restricțiile impuse de autoritățile publice naționale și locale cu competențe în domeniul sănătății publice și vor da prioritate siguranței și sănătății consultanților și participanților.
 • Când este posibil, se va da prioritate interviurilor și discuțiilor virtuale, iar interacțiunile cu prezență fizică vor fi planificate ținând cont de distanțarea socială, utilizarea măștilor și aerisirea încăperilor.
 • Ajustarea activităților planificate în contextul schimbărilor măsurilor COVID-19 vor fi apreciate și vor fi discutate, la necesitate, în timpul implementării.
 • În caz de necesitate, CCF Moldova va acoperi costurile de testare a prezenței virusului COVID-19, cu 24 de ore înainte de organizarea atelierelor.

Dispoziții finale 

 • Organizația CCF Moldova declară toleranță zero față de toate formele de abuz și exploatare față de copii și adulții vulnerabili.
 • CCF Moldova se ghidează de o politică de protecție a copilului și de politica privind prevenirea exploatării și abuzului sexual; experții vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Pentru a participa, vă rugăm să depuneți, până în data de 27 februarie 2022, CV-ul, oferta tehnică si oferta financiara la adresa: ala.nosatii@ccfmoldova.org

Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu.

Pentru detalii suplimentare, contactați CCF Moldova: contact@ccfmoldova.org sau ala.nosatii@ccfmoldova.org

Despre companie

CCF Moldova este un ONG local, înregistrat la Min. Jistiției în 2004. Misiunea organizației este de a oferi fiecărui copil dreptul la o familie, susținînd reforma sistemului de îngrijire a copilului inițiată de Guvernul RM.

Organizația oferă suport calificat în domeniul social și educational.

 • Prevenim separarea copilului de familie, pentru că, ruperea de siguranța și dragostea părintească e o formă de abuz.
 • Susținem accesul fiecărui copil la educație - implementăm programe de educație incluzivă.
 • Dezvoltăm servicii de tip familie pentru a înlocui orfelinatele cu alternative familiale.
 • Dezvoltăm servicii sociale, suport pentru familiile vulnerabile (centre de zi pentru copii cu dizabilități, creșe sociale pentru bebeluși, centre maternale, centru de intervenție timpurie și reabilitare, etc)
 • Oferim asistență tehnică autorităților guvernamentale centrale și locale pentru realizarea reformei de protecție a copilului.

Apreciem parteneriatele și implicarea entităților fizice și juridice în acțiuni de responsabilitate socială.

 

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
str. A. Puskin 16 of 5. (2,91 km) Chișinău, Republica Moldova
Număr de contact:
060456556
E-mail:
contact@ccfmoldova.org
Pagina web:
Rețele sociale:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?