Publicat  14 August 2022

Specialist principal, Serviciul Juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului, Serviciul Juridic

Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea aplicării coerente şi uniforme a legislaţiei în cadrul administraţiei publice locale prin asistenţă, verificare şi reprezentare în vederea respectării legislaţiei în vigoare;
 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:


1. Asigurarea asistenţei juridice Consiliului raional Ialoveni, Preşedintelui raionului,
Aparatului preşedintelui raionului, Comisiilor consultative în vederea interpretării
corecte şi aplicării uniforme a prevederilor legislative;
2. Avizarea legalităţii proiectelor de dispoziţii, decizii, contracte şi alte acte cu
caracter intern, întocmite de instituţiile şi subdiviziunile Consiliului raional
Ialoveni, precum şi a proiectelor întocmite de alte autorităţi, în cazul în care sunt
în legătură cauzală cu activitatea Consiliului raional Ialoveni;
3. Realizarea procesului de privatizare pe teritoriul raionului şi postprivatizare,
privatizarea fondului de locuinţe din raion, privatizare a încăperilor nelocuibile
date în locaţiune, licitaţiilor cu strigare;
4. Realizarea evidenţei patrimoniului public cu respectarea drepturilor şi intereselor
patrimoniale ale raionului Ialoveni;
5. Asigurarea schimbării bunurilor unităţii administrativ-teritoriale dintr-un domeniu
în altul, ori în proprietatea unei alte unităţi administrativ-teritoriale;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 Studii superioare în domeniul juridic;
 cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

 •           Constituţia Republicii Moldova,
  • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
  • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
  • Legea nr. 1324 din 10 martie 1993 privatizării fondului de locuințe;
  • Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe;
  • Legea nr. 121 din 04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
  • Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;
  • Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002;

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?