Publicat  31 Martie 2022

Consultant principal în cadrul Serviciului politici în domeniul economiei circulare și instrumente economice,

Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil
Guvernul Republicii Moldova Chișinău Full Time Negociabil

Informații de bază

Salariul:
Negociabil
Program de lucru:
Full Time
Studii:
Superioare
Experiență:
Constituie un avantaj
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea elaborării și promovării documentelor de politici și proiecte de acte normative în domeniul instrumentelor economice de mediu.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea și promovarea documentelor de politici, proiecte de acte normative în domeniul economiei circulare și economiei verzi;
 2. Avizarea proiectelor de documente de politici, acte normative și alte documente elaborate de minister și alte autorități publice;
 3. Asigurarea implementării angajamentelor asumate din cadrul tratatelor internaționale în domeniul economiei circulare;
 4. Generalizarea și elaborarea rapoartelor de monitorizare și evaluare privind implementare documentelor de politici de acte normative conform domeniilor pentru care este responsabil.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul economic, ecologiei, protecției mediului.

Experiență profesională: cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniul economic, instrumentelor economice, economia mediului.

Cunoștințe: Cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1, cunoștințe de operate la calculator MS Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Abilități de: elaborare a documentelor de politici și actelor normative, analiză și sinteză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor, de soluționare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență, corectitudine, punctualitate, principialitate și inițiativă lucru cu informația, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect față de oameni, receptivitate față de idei noi, obiectivitate, loialitate, tendința spre dezvoltare continuă, spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, rezistentă la efort și stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  2. CV-ul cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact;

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 4. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 5. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 6. Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător;
 7. Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului;
 8. Legea nr. 209/2016 privind deșeurile;
 9. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 10. Codul fiscal 1163/1997 (Titlul VIII. Taxele pentru resursele naturale, accizele la mijloacele de transport);
 11. Hotărârea Guvernului nr. 145/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 301/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 2012/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori;
 16. Ordinul MADRM nr. 15/2019 cu privire la aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), modului de completare a acesteia și Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor.

Despre companie

HR managerul companiei nu a reușit să completeze acest câmp, dar fii sigur, ei au o istorie super interesantă. Curând îi vom contacta și-i vom ruga să o adauge. Până atunci, vezi ofertele lor de angajare.

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa sediului central
Piața Marii Adunări Naționale 1, Chișinău 2033
E-mail:
info@gov.md
Pagina web:
Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?